Om oss

Hållbarhet
- Ett ansvarsfullt företagande som skapar värde

Miljöhänsyn

I vår verksamhet främjar vi en miljömässigt hållbar utveckling med ett miljötänkande genom hela handelskedjan, från leverantör till kund. Vi representerar leverantörer som delar vår grundsyn på miljöfrågor.

Vi stödjer kunderna med miljömässigt bra lösningar genom kvalificerad behovsanalys, rådgivning, service och utveckling och vi hjälper våra kunder i deras val av resurseffektiva lösningar och produkter.

Vi erbjuder produkter och system som antingen direkt eller indirekt förbättrar miljöer inom många områden, till exempel rent vatten till miljontals användare, tysta och vibrationsfria miljöer, samt nya produkter ur förnyelsebara råvaror. Inom dessa områden ligger vi långt framme genom våra lösningar och produkter.

Socialt ansvarstagande

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv där god affärsetik, miljö och människan och företagets framtid står i centrum.

Christian Berner har under 2020 undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig koncernen att aktivt arbeta med, och följa, Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption

Vi utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och om rättvisa förhållanden mellan individer och grupper. Ingen ska diskrimineras eller utsättas för kränkande särbehandling, och vi strävar efter mångfald vad gäller kön, etnicitet och social bakgrund. Riktlinjer och rutiner för hur medarbetare ska agera om trakasserier, kränkande särbehandling eller diskriminering skulle förekomma finns dokumenterade och kommunicerade.

Vårt jämställdhetsarbete finns nedtecknad i bolagets jämställdhetsplan.