Om oss

Vår affär

Christian Berner Tech Trade är en koncern inom hållbar teknik bestående av flera bolag inom olika teknikområden. I grunden finns fyra bolag som alla heter Christian Berner, ett i varje nordiskt land, vilka sedan 1897 varit strategisk partner åt ledande teknikleverantörer från världen över. Det innebär att vi agerar som rådgivare till kunder och leverantörer vid försäljning av komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Därtill har gruppen över åren kompletterats med ytterligare bolag med inslag av egna produkter under välkända varumärken. Utveckling av koncernens verksamheter liksom fortsatta förvärv av teknikbolag är en del av gruppens affärsmodell.

Marknad

Huvuddelen av försäljningen sker inom de fyra nordiska länderna, där Sverige är största marknaden, följt av Norge, Finland och Danmark. Övergripande kan koncernens verksamhet samlas i fyra samhällsviktiga fokusområden – rent vatten, hållbar energi, hållbar industri samt hållbar infrastruktur. Därmed rör sig verksamheten i hjärtat av de starka, underliggande samhällstrenderna. Vår verksamhet sträcker sig både över investeringar, såväl som produkter för löpande förbrukning eller eftermarknad, vilket ger en god mix av intäktsströmmar. Tack vare löpande förvärv under åren och en ständig utveckling är verksamheten diversifierad, vilket ger möjlighet att parera fluktuationer i de olika underliggande marknaderna. Att behålla diversifieringen vad avser såväl slutkundsmarknader som erbjudanden ses som en framgångsfaktor för koncernen, inte minst vad avser utvecklandet av tekniklösningar.

Strategi

Värnandet om entreprenörskapet i koncernen är en av grundpelarna i verksamheten, att bäst affärsbeslut fattas närmast kunden och leverantör. Koncernen håller en hög grad av värdeskapande i såväl distribuerande verksamheter som de egna produkterna. Medarbetarnas erfarenhet och tekniska kunnande spelar stor roll för att guida kunderna till rätt lösning, och viss bearbetning och kundanpassning kan ske in-house. Högt värdeskapande förutsätter möjlighet att attrahera, utveckla och behålla duktiga medarbetare med teknikintresse och en vilja att ständigt förbättra kundernas verksamheter, och att våga ge dessa medarbetare frihetsgrader att utveckla affären.
Verksamheten bedrivs således decentraliserat, där varje dotterbolag har tydligt resultatansvar och frihetsgrader att fatta affärsbeslut inom ramarna för uppsatta resultatmål såväl som instruktioner och policyer som Uppförandekoden. Koncernstyrning sker genom aktivt styrelsearbete i dotterbolagen, samt återkommande ledningsmöten på tvärs av dotterbolagen.

Företagsförvärv är en integrerad del av strategin, både för att utveckla befintliga verksamheter och för att addera nya teknikområden. Christian Berner Tech Trade letar efter bolag med starka marknadspositioner inom hållbara teknikområden med försäljning till företag eller offentliga kunder, stark ledning, goda tillväxtmöjligheter och begränsad risk.

Våra affärsområden

Under 2022 har koncernstrukturen tydliggjorts för att bättre följa hur koncernen styrs, vilket mynnat ut i att de gamla affärsområdena Materialteknik respektive Process & Miljö ersätts med två nya affärsområden; Teknik & Distribution respektive Energi & Miljö.