Om oss

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade kvartalsrapport Q1 2022

Stark orderingång under kvartalet

Orderingången under kvartalet var stark och med en bra bruttomarginal till följd av en gynnsam affärs- och produktmix. Det gör att vi har förhoppningar om återhämtning andra halvåret. Omsättningen var 181,3 (160,4) MSEK, en ökning med 13,0 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 4,5 procent.

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 3,4 (4,8) procent i det första kvartalet. Det är vi inte nöjda med även om lönsamheten påverkades negativt av längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist. Vi hade inte heller slutavräkning av några större värmeprojekt vilket påverkar jämförelsen med i fjol. Därutöver hade vi en omstruktureringskostnad på 1,3 MSEK i Sverige, som ändå är det segment som levererar ett bra resultat. Det var övriga marknader som tyvärr drog ned resultatet.

Marknadernas utveckling

I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 7,1 (7,4) procent. Orderingången under kvartalet var bra och vi ser en stabil efterfrågan i marknaden. Under kvartalet hade vi flera projekt, bland annat inom Värmeteknik med flera vunna order framförallt i Nederländerna och Norge. G.F Swedenborg, som förvärvades under fjolåret, går fortsatt bra med projekt inom offshore i Norge och kärnkraftsindustrin i Sverige. Christian Berner AB gör ett stabilt kvartal, trots ovan nämnda omstruktureringskostnader, med order inom Processanläggningar och en positiv utveckling inom Teknisk Plast.
Danmark gjorde ett minusresultat på 0,3 MSEK vilket gav en EBITA-marginal på minus 7,0 (3,8) procent. Det beror främst på den svaga orderingång som vi har sett tidigare kvartal. Under det första kvartalet var den dock starkare och vi tog affärer inom process- och livsmedelsindustrin.
I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 1,8 (6,1) procent. Empakk AS gör ett starkt kvartal och bidrar positivt medan Christian Berner AS gör ett riktigt svagt kvartal och drar ned resultatet beroende på svag försäljning inom Processanläggningar. Orderingången i kvartalet var dock bra och vi såg en fortsatt god utveckling på vibrationsdämpande material till byggindustrin och inom infrastruktur järnväg. Finland gör ett svagt kvartal med ett EBITA-resultat på minus 0,1 (-0,4) MSEK. Försäljningen på vibrationsdämpande materialtill byggindustrin går fortsatt bra medan det fortsatt saknas större maskininvesteringar inom processindustrin.

Framtid

Vi kommer fortsätta att fokusera på tillväxt och på att göra fler förvärv som bidrar till koncernens utveckling. Vår strategiska inriktning ”Högvärde” med hörnstenarna kundvärde, hållbarhet och lönsamhet ska hjälpa oss navigera framåt, att välja och välja bort.
Några konkreta exempel från året är att vi har lagt ned produktområde Gas & Energi i Sverige, omstrukturerat Teknisk plast i koncernen, samt satsat och investerat i fler medarbetare inom Vibrationsteknik och Värmeteknik som är två områden där vi ser stor potential för tillväxt och lönsamhet. Vi förvärvade också G.F Swedenborg som utvecklats mycket positivt.

Bo Söderqvist
Vd, till 28 april 2022
Christian Berner Tech Trade AB