Om oss

vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Årsredovisning 2023

Ett starkt avslut på ett spännande år

Årets sista kvartal bjöd på en nästan tredubbling av EBITA jämfört med föregående år. Vi stängde därmed helåret med nästan 70 MSEK i EBITA, det högsta resultatet i koncernens historia och drygt 70 procent bättre än föregående år. Vi ser styrkan i våra olika affärer som drivs av samhällsomställningen, och kraften som frigörs när våra dotterbolag och medarbetare får större frihetsgrader att bygga sina affärer med utgångspunkt i sina kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår verksamhet har en bred bas i många olika marknader, men gemensamt är att vi verkar mitt i samhällsutmaningarna. Under året som gått har vi sett både ökad inflation med påföljande räntehöjningar och hur besvärligare och kostsammare energiförsörjning fortsatt påverkar vår omgivning. Det tydligaste tecknet för oss har tidvis varit något längre beslutprocesser hos våra kunder, vilket gav något lägre orderingång under slutet av året. Med en orderingång 6.5 procent högre än föregående år på helåret och överstigande årets omsättning har vi säkerställt att vi lämnat året med en högre orderbok än vi startat året med och därmed goda förutsättningar även inför de kommande kvartalen. Återigen ser man styrkan i vår koncern, där olika verksamheter turas om att dra.

Mycket av vår affär drivs av samhällsomställningen, vilket ses i att vi under året sett fin tillväxt inom både flödesteknik, som växer i takt med utvecklingen av våra reningssystem och elektrisk ånggenerering med hjälp av elpannor. Den senare växer både genom att ersätta fossilbaserade lösningar, men också som ett sätt att hantera effektvariationer i vårt alltmer komplexa elsystem. Ett annat växande område för såväl oss som världen är carbon capture, där Swedenborgs täta spjäll möjliggör lösningar med både lägre driftskostnader och lägre energibehov.

Vissa delar av Teknik & Distribution har sett en viss påverkan av räntehöjningarna och den del som riktar sig mot husbyggnation har haft lägre aktivitet under året. I första läget har beslutsprocesserna blivit långsammare, vilket påverkat andra halvåret, men underliggande efterfrågan finns där i flera områden. Våra finska och norska verksamheter inom affärsområdet har dock haft fin utveckling totalt sett.

Spännande är till exempel fortsatta satsningar på spårbunden trafik, vilket genererar fina affärer för oss. Ännu ett sådant exempel är vårt norska dotterbolag Christian Berner AS som vunnit en affär på mer än 10 MNOK avseende vibrationsdämpande material till järnvägstunneln i Drammen. Det möjliggör en lugnare och tystare miljö för verksamheter på och kring den nya tunneln – samtidigt som serviceintervallen kan glesas ut.

Vi löser samhällets utmaningar med hållbar teknik.

EBITA nästan tredubblades i det fjärde kvartalet

Vi fortsätter arbetet med att utveckla den decentraliserade strukturen och lyfta varje dotterbolag till sin potential. Under året har vi kunnat se effekterna av vårt arbete – vi nådde det hittills högsta resultatet i koncernens historia och nästan en tredubbling av EBITA i fjärde kvartalet. Även om mycket är genomfört återstår en del arbete och vi ser heller inte ännu fulla effekten av redan genomförda åtgärder. Takten i de organiska förbättringarna väntas dock gå ned något framöver.

I gengäld räknar vi med att kunna frigöra mer tid till förvärvsarbetet. Vi följer dock noga omvärldsläget och är beredda till åtgärder om vi ser försämring framöver.

Marginalen för året landade på drygt sju procent, knappt tre procentenheter bättre än föregående år, och när alla våra bolag presterar på sin potential kan vi mer. I takt med att vi får upp resultaten ser vi också vilken fin kassagenerering vi får ut ur verksamheten. I väntan på att kunna sätta vår kassa i arbete valde vi under kvartalet att betala ner 25 MSEK av vår utestående skuld för att inte i onödan dra på oss räntekostnader. Vi har fortsatt goda finansieringsmöjligheter när behov uppstår inför förvärv, vilket skapar hög flexibilitet.

Vi har en stabil grund för fortsatt värdeskapande och ser fram emot 2024.

Caroline Reuterskiöld
vd Christian Berner Tech Trade AB