Om oss

Vd har ordet

Rekordresultat för helåret trots svagt fjärde kvartal

Christian Berner Tech Trades resultat och omsättning för helåret 2019 ökade med Zander & Ingeström och vändningen i Norge som starkt bidragande orsaker. I Sverige finns dock utrymme att förbättra lönsamheten under 2020. För fjärde kvartalet redovisas en svag lönsamhet, delvis på grund av en vinstavräkningseffekt för ett större projekt.

Ökat resultat och omsättning

Omsättningen i det fjärde kvartalet ökade med hela 27 procent till 215,2 MSEK (169,1). Den underliggande försäljningen var generellt god, men den stora omsättningsökningen beror på vinstavräkningen för vårt stora värmeprojekt i Vitryssland.

Rörelsemarginalen (EBITA) blev 5,1 procent (8,7), vilket var svagt men också delvis påverkat av förvärvskostnader för Bullerbekämparen och vinstavräkningen för värmeprojektet i Vitryssland. I det fjärde kvartalet har vi, för värmeprojektet i Vitryssland, redovisat större delen av intäkter och kostnader, men merparten av vinsten kvarstår och kommer att redovisas 2020.

För helåret ökade omsättningen med 14 procent till 704,8 MSEK (617,6). EBITA marginalen sjönk till 7,5 procent (8,4) till följd av den svaga marginalen i det fjärde kvartalet. På grund av tillväxten ökade dock resultatet (EBITA) till 53,1 MSEK (51,8), vilket är nytt rekord för ett räkenskapsår.

Starkt bidragande orsaker till att koncernens ökade resultat och omsättning för 2019 var att Zander & Ingeström hade ytterligare ett mycket starkt år och att resultatet i Norge förbättrades.

Marknadernas utveckling

Zander & Ingeström bidrar fortsatt till Sveriges tillväxt och lönsamhet under 2019. För den övriga svenska verksamheten anser vi att det finns mer potential under 2020 och känner oss trygga med de åtgärder som är igångsatta för att lyfta både försäljning och lönsamhet.

Vårt norska bolag noterade under fjolåret en positiv vändning med förbättrad försäljning och orderingång samt ett positivt resultat. Det är främst försäljningen inom processindustrin och offshore sticker ut positivt.

I Danmark hade vi ytterligare ett starkt år med bland annat bra försäljning av förpackningsmaskiner till livsmedelsindustrin. I Finland gör vi ett godkänt 2019 med en stark försäljning inom Materialteknik och vibrationsdämpande material. Däremot finns potential till förbättring inom affärsområdet Process & Miljö.

Fokus på våra kunder och lönsamhet

Vi kommer under 2020 att fokusera på att ytterligare öka våra kunders konkurrenskraft. Det gör vi genom vår kompetens i att förstå kundernas utmaningar och dess lösningar, samt genom ännu större andel kundanpassade lösningar och produkter. Samtidigt som det under året blir viktigt att bli mer kostnadseffektiva.
Vi har en bra orderingång med oss in i 2020, vilket gör att första halvåret ser positivt ut för Christian Bernerkoncernen.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

 

BoSöderqvist.jpg

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB