Om oss

vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Årsredovisning 2022

Ett år präglat av omstart och decentralisering

I omvärlden har covidrestriktionerna successivt lyfts bort och världen öppnat upp mer och mer igen. Samtidigt har vi återigen påmints om att vi inte ska ta våra friheter för givna. Krig i vårt närområde, hög inflation och därmed högre ränteläge än vi varit vana vid de senaste åren, ställer nya krav på omställning och flexibilitet. Vi ser dock inte att kunderna avbryter eller skjuter upp affärer.

I tider av marknadsoro lutar vi oss mot vår diversi­ fierade verksamhet. Åtta rörelsedrivande enheter i olika industrier, med huvudsaklig exponering i min­dre konjunkturkänsliga områden som energi & infra­struktur, vatten & avlopp och arbetsmiljö.

Ökad efterfrågan

Det är positivt att orderingången ökat under året. Nya agenturer tecknade under året, som Ultraaqua, har framgångsrikt lanserats och ersätter ett tidigare erbjudande, vilket visar på organisationens flexibili­tet och snabbrörlighet. Dotterbolag med egen pro­duktion som Bullerbekämparen har arbetat med att skala upp produktionen. Vi ser också en potential i klimatomställningen i och med att flera av våra erbjudanden bidrar till våra kunders omställning. Faktum är att det är en viktig del av vår affär att ständigt söka efter hållbarare lösningar för våra kunders utmaningar.

Beslutsfattande nära kunden

Sedan jag startade som vd i slutet av första halv­ året har ett av mina viktigaste mål varit att frigöra den kraft och potential som finns i vår organisation. Att genom ökad decentralisering få mer utväxling av det tekniska kunnande, den erfarenhet och det engagemang som redan finns i koncernen, samtidigt som vi blir mer snabbfotade och därmed mindre sårbara i tider av större fluktuationer. I linje med det sjösatte vi i december en ny affärsområdes­ indelning och arbetar med att förenkla intern administration. Vi letar oss tillbaka till det entre­prenörskap och affärsmanskap som grundaren Christian Berner gjutit in i organisationen då han startade Christian Berner AB för 125 år sedan.

Spännande nyrekryteringar

Under året har vi även haft vaktombyte på flera ställen i koncernen. Vi välkomnar flera nya drivna individer som kompletterar oss, bland andra ny CFO, nya dotterbolagschefer hos Zander & Ingeström och Swedenborg, och efter årets slut även i Bullerbekämparen och norska Christian Berner AS. Ledningsgruppen är engagerad och driven, där var och en har egna tydliga mål, men som även drivs av att gemensamt bygga koncernen starkare. Under året har koncernens första options­program lanserats, som omfattar dotterbolagschefer och nyckel­personer i koncernen.

Samtidigt har vi ökat styrningen inom vissa områden. Tydligare intern kontroll för att säkerställa att vi efterlever de högt ställda krav på hållbart företagande och god styrning som våra intressenter med rätta ställer på oss. Det är ett långsiktigt arbete, men vi har under året tagit flera viktiga steg framåt. Ett område vi arbetat med är hanteringen av större projekt, då särskilt inom affärsområdet Energi & Miljö, där vi som meddelat under tidigare kvartalsrapporter färdigställt en del äldre projekt under andra halvan av året. Några av projekten har haft med sig en del problem från tidigare år och dessa hanterades under hösten.
Detta har pressat resultatet under andra halvåret med uppskattningsvis 7 MSEK. Vi står därmed betydligt starkare inför 2023.

Mot hållbara affärer i varje led

Fokus inför 2023 är att fortsätta på den inslagna vägen, med fokus på den hållbara affären i varje led, och fortsätta utveckla en effektiv och entreprenörsdriven organisation. Vi har ett långsiktigt mål om att förvärva fina bolag och vara en bra hamn till desamma för lång tid framöver. Under hösten har vi noterat att prisförväntningarna dämpats en aning och väntar något bättre förutsättningar under 2023. Vi har en stark historik av fina förvärv med Swedenborg, Zander & Ingeström och Empakk som fina tillskott till koncernen och väntar gärna in de finaste bolagen.
Sammantaget summerar vi ett 2022 som står för omstart och omgruppering och blickar fram mot ett 2023 med tillförsikt

Caroline Reuterskiöld
vd Christian Berner Tech Trade AB