Om oss

Vd har ordet

Rekordår men med potential till mer

2018 blev ett framgångsrikt år för Christian Berner med höjdpunkter som rekordresultat, ett förvärv som blivit ett lika fantastiskt tillskott i koncernen som vi trodde innan, samt vändningen i Norge. Men vi kan mer, och därför kan du förvänta dig mer av Christian Berner under 2019.

Det är roligt att kunna konstatera att 2018 blev ännu ett bra år för Christian Berner. Omsättningen ökade med 37,4 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 51,7 MSEK, vilket motsvarar en lönsamhet (EBITA-marginal) på 8,4 %. Detta är rekordnivåer för koncernen vilket jag självklart är nöjd med. Samtidigt ser jag att det finns potential till
ytterligare förbättring av resultatet, och jag förväntar mig mer av Christian Berner framöver.

En viktig del i vårt framgångsrika fjolår är förvärvet av Zander & Ingeström som vi gjorde i början av 2018. Jag konstaterade redan i vår årsredovisning förra året att våra lönsamhetstal skulle påverkas positivt av förvärvet, och så blev det verkligen. En annan viktig förklaring till resultatet är att vi under 2018 lyckades vända den negativa utvecklingen i Norge till ett positivt resultat.

Lyckat förvärv – för bägge parter

Det jag minns bäst från förra året och är mest nöjd med är vårt förvärv av Zander & Ingeström. För Christian Berner var det ett stort förvärv, och det är tillfredsställande att kunna konstatera att det har varit lyckat för bägge parter. Zander & Ingeström gjorde ett rekordresultat 2018 där såväl pumpförsäljning som pannverksamhet utvecklades bra, och det ser positivt ut framöver. Året avslutades med en stark orderingång, bland annat ska ett stort projekt till Vitryssland levereras under 2019.
  Men förvärvet har även varit lyckosamt utifrån att de två bolagen och dess medarbetare passar så bra ihop. Både Zander & Ingeström och Christian Berner är gamla familjeägda och ingenjörsdrivna bolag, med liknande kultur där medarbetarnas kompetens står i centrum, och där fokus idag är på värdebaserad försäljning. Även om Zander & Ingeström fortsätter som fristående bolag innebär förvärvet för medarbetarna att de blir en del av en större koncern med de möjligheter till bland annat vidareutveckling som det kan innebära.

Vändning i Norge

Konjunkturen på våra marknader i Norden har överlag varit bra under 2018 med en stabil tillväxt. Jag är nöjd med att vi redovisar ett positivt resultat i Norge igen. Jag vill passa på att lyfta fram alla medarbetare i vårt norska dotterbolag och dess vd som tillsattes förra året med det uttalade uppdraget att vända den negativa utvecklingen.

Nu fortsätter arbetet med att komma upp i samma nivåer som på våra övriga marknader. Med en förbättrad orderingång och en säljorganisation där resurserna nu är på plats är förutsättningar för det goda inför 2019.

I Sverige hade vi exklusive förvärv en stabil omsättningstillväxt men vi har inte fått rörelsemarginalen att lyfta på samma sätt. Färre infrastrukturprojekt och problem i början av året med integrationen av PlastKapTeks maskinpark bidrog till detta. Vi hade ännu ett starkt år i Finland med en bra lönsamhetsnivå där pappersindustrin, bygg och processindustrin har varit tongivande. I Danmark var det också ett bra år med flera order på ballastvattensystem och investeringar i livsmedelsindustrin.

Fokus på ökad värdebaserad försäljning

Båda våra affärsområden bidrog till förra årets resultat. Process & Miljö hade ett mycket bra år där framförallt Zander & Ingeström, som ingår i affärsområdet, samt vändningen i Norge bidrog till resultatet. Även Materialteknik levererade på en fortsatt bra nivå, men jag förväntar mig ännu mer framöver.

Produkter är fortfarande basen i vårt erbjudande, men vi utvecklar hela tiden verksamheten för att fortsätta växa inom vårt tjänsteerbjudande och leverera kompletta lösningar utifrån kundernas behov. Under fjolåret påbörjade vi i koncernen, med start i Sverige och Finland, en säljträning i syfte att öka vår värdebaserade försäljning, det vill säga försäljning av tjänster i kombination med produkter.

Under 2018 genomförde vi även två nya maskininvesteringar inom Materialteknik. Dessa investeringar, vilka ökar vår förmåga att bearbeta material till mer färdiga produkter, samt egen tillverkning i övrigt bidrar till ökade affärsvolymer. Vår förmåga att leverera färdiga produkter till kunderna har även ökat genom de bolag som förvärvats de senaste åren.

Ett steg framåt i vårt hållbarhetsarbete

Under året har vi tagit flera steg framåt i vårt hållbarhetsarbete. En ny Uppförandekod som tydliggör vårt ansvar och visar vad vi förväntar oss av våra samarbetspartners har antagits och en visselblåsarfunktion har etablerats. Christian Berner bidrar med tekniska lösningar och produkter till ökad hållbarhet genom att erbjuda energieffektiva, miljövänliga och säkra lösningar samtidigt som vi arbetar för att minska vårt eget avtryck och öka kunskapen om framtida utmaningar. För att hållbarhet ska vara en del av affären måste uppföljningen vara kontinuerlig. 2018 har vi identifierat koncernens hållbarhetsrisker samt tagit fram målsatta resultatindikatorer och står därmed bättre rustade för följa upp och förbättra vårt hållbarhetsarbete framöver.

Organisation med mycket kompetens

Under 2018 har vi inlett ett arbete med att tydliggöra organisationen samt att samordna resurser och arbetssätt inom Christian Berner-koncernen. Vi gör detta för att förtydliga koncernansvaret och för att fullt ut tillvarata värdet av att vara en del av en koncern, vilket skapar bästa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. För min del har organisationen och koncernansvaret tydliggjorts genom att jag under året lämnade vd-posten för Christian Berner AB för att helt kunna fokusera på koncernen.

Hela koncernen var med och bidrog till förra årets resultat. Samtidigt har vi potential att nå ännu bättre resultat framöver. Vi har de senaste åren rekryterat många medarbetare med kompetens, driv, energi och uthållighet att utveckla våra olika områden, vilket gör att jag tycker det ser bättre ut än någonsin framöver.
Jag ser därför med tillförsikt fram emot ett nytt spännande år med fort- satt lönsam tillväxt för Christian Berner. Ett år där vår verksamhet i Norge ska utvecklas i nivå med våra övriga marknader och där vi ska växa såväl organiskt som genom förvärv.

Jag vill avslutningsvis tacka våra medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ett gott samarbete och ert stora engagemang under under året.

BoSöderqvist.jpg

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB