Om oss

Vd har ordet

Bästa året någonsin, men det finns mer att ge

”Expect more”, förvänta dig mer av Christian Berner skrev jag i förra årets årsredovisning. Glädjande nog blev det ett år med ett resultat på ”all time high” samtidigt som det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

2019 blev ett bra år för Christian Berner. Omsättningen ökade med 14 procent och EBITA-resultatet (EBITA) uppgick till 53,1 MSEK, vilket motsvarar en marginal på 7,5 procent. Ett positivt resultat i Norge och att Zander & Ingeström fortsatte att leverera på en fortsatt hög nivå var båda viktiga bidragande orsaker till det fina resultatet. Totalt sett var det bästa året någonsin för koncernen, vilket jag är mycket nöjd med. Samtidigt ser jag att det finns fortsatt potential för ytterligare resultatförbättringar, vilket jag återkommer till nedan.
Höjdpunkterna som jag minns bäst under 2019 är dels utvecklingen i Norge, där insatserna som vi har satt in verkligen har gett resultat, dels förvärvet av Bullerbekämparen som stärker vårt erbjudande inom det för oss viktiga området vibrationsteknik och buller. Behoven av att minska vibrationer och buller i samhället kommer att bara att öka med tid och vi ser därför fin tillväxtpotential.
Förvärvet har även varit lyckat utifrån att båda bolagen och dess medarbetare passar bra ihop. Vi kan dela kunskap samtidigt som våra affärsstödjande processer på koncernnivå kan lyfta dem till nästa nivå. Som Andreas Lund på Bullerbekämparen säger på sidan 13: Som en del av Christian Berner får vi muskler att växa.

Överlag bra konjunkturläge

Konjunkturen på våra marknader i Norden har överlag varit bra under 2019 med en stabil tillväxt. Jag är mycket nöjd med resultatet i Norge. Jag vill ge en eloge till medarbetarna i vårt norska dotterbolag som nu visar att vi är på rätt väg för att komma upp i samma resultatnivåer som på våra övriga marknader.
Zander & Ingeström bidrog fortsatt till Sveriges tillväxt och lönsamhet under 2019. För den övriga svenska verksamheten anser vi att det finns mer potential under 2020 och vi känner oss trygga med att de åtgärder som har initierats för att lyfta både försäljning och lönsamhet kommer att ge resultat.
Vi hade ännu ett starkt år i Finland med en bra lönsamhetsnivå där framförallt flera stora projekt inom byggindustrin, bland annat leveranser till Tampereen Kansi – ett stort projekt med en multiarena, kontor och lägenheter som byggs ovanpå järnvägsstationen, har varit dominerande. I Danmark var det också ett bra år med flera order på ballastvattensystem och investeringar i livsmedelsindustrin.

Båda affärsområdena bidrar

Båda våra affärsområden bidrog till förra årets rekordresultat. Process & Miljö hade ett mycket bra år där framförallt vändningen i Norge och ett fortsatt starkt Zander & Ingeström bidrog även om en redovisningseffekt relaterad till resultatavräkning i ett stort projekt dämpade marginalen i slutet av året. Även Materialteknik levererade på en bra nivå, där framförallt vibrationsteknik i Finland sticker ut positivt, men jag ser potential till mer framöver. Inte minst för att Sverige har mer att ge, som jag skrev ovan.
Vi utvecklar också verksamheten kontinuerligt för att fortsätta växa inom vårt tjänsteerbjudande och leverera kompletta lösningar utifrån kundernas behov. Vår förmåga att leverera färdiga artiklar till kunderna har även ökat genom de bolag som förvärvats de senaste åren, då både Zander & Ingeström och Bullerbekämparen, men även Fillflex som förvärvades tidigare, har en stor andel egna produkter som utvecklar vår marginal.

Fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet

Hållbarhet är en stark trend i samhället och vi har sedan länge identifierat produktområden och lösningar som bidrar till en bättre miljö som ett strategiskt viktigt tillväxtområde för oss.
Under 2019 har vi utvecklat vårt eget hållbarhetsarbete genom att sätta upp nyckeltal för både vår egen verksamhet och för inköpta produkter och material. Genom att kartlägga och följa upp får vi bättre kontroll och ökade möjligheter att både minska risker och identifiera nya möjligheter.

Organisation med mycket kompetens

Under 2019 har vi fortsatt arbetet med att utveckla organisationen med att samordna resurser och arbetssätt inom koncernen. En viktig ledstjärna för oss är decentralisering av affärsnära beslut. Saker som rör kunden ska beslutas nära kunden. För att så mycket energi som möjligtska kunna läggas på sådana värdeskapande beslut, är det viktigt att de affärsstödjande systemen som IT och ekonomi fungerar så bra som möjligt. När de gör det så tillvaratar vi värdet av att vara flera bolag i en och samma en koncern och skapar bästa möjliga förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.
Hela koncernen var med och bidrog till förra årets rekordresultat. Samtidigt som jag ser att vi har potential att fortsätta utvecklas och nå ännu bättre resultat framöver.
Även om marknadssituationen både konjunkturellt och geopolitiskt är svårbedömd, så har vi inom koncernen en bra riskspridning med många olika teknikområden och kundsegment. Det gör att jag ser positivt på framtiden även om konjunkturen skulle bli sämre. Jag vill avslutningsvis tacka våra medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare för ett gott samarbete och ert stora engagemang under förra året.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

 

BoSöderqvist.jpg

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB