Aktieägare

Utdelning

Christian Berner Tech Trades mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Enligt koncernens finansiella mål ska 30–50 procent av resultatet efter skatt delas ut per år. Hänsyn tas dock till gruppens finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.

Inför årsstämman 2023 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om utdelning innebärande att aktieägarna utdelas 0,60 kronor per aktie.
Styrelsen har föreslagit att utdelningen betalas ut i två rater om 0,30 kronor per aktie för respektive utbetalningstillfälle. Som avstämningsdag för den första raten har styrelsen föreslagit den 2 maj 2023. Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om avstämningsdag för utdelning av återstoden om 0,30 kronor per aktie.
Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning avseende den första raten komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 5 maj 2023. Utdelning avseende den andra raten kommer utbetalas genast efter den avstämningsdag som styrelsen enligt sitt bemyndigande kommer att besluta om.

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.