Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut bl.a. om tillsättning av styrelse och revisor samt om ersättning till dessa.

Principerna för att utse Valberedning bestäms av bolagsstämman.

Senast sex månader före årsstämman ska uppgifter om sammansättningen av valberedningen lämnas på bolagets webbplats. Samtidigt ska information lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag presenteras därefter i kallelsen till årsstämman och samtidigt på bolagets hemsida, där valberedningen även ska motivera sitt förslag och lämna en kort redogörelse för hur arbetet har bedrivits.

Valberedning inför årsstämma 2024

Årsstämman beslutade om att principen för sammansättning av valberedningen är att den ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode till ordförande och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete samt förslag till revisor och revisorsarvode.

Valberedningen inför årsstämma 2024 kommer att presentera sitt förslag i kallelsen till årsstämma 2023 och samtidigt på bolagets webbplats.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det genom nedan adress:
Box 88, 435 22 Mölnlycke

För att Valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2024.