Styrelse

Ersättningar

Riktlinjer för ersättningar

Principerna för ersättning till ledande befattningshavare innebär att ersättning till verkställande direktören och andra personer i företagsledningen kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, pension, samt övriga förmåner. Beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 7 i årsredovisning för 2021.