Styrelse

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av tre ledamöter, utsedda av styrelsen. Det nuvarande ersättningsutskottet består av följande ledamöter:

Joachim Berner, ordförande
Kerstin Gillsbro
Bertil Persson

Riktlinjer för ersättningar

Principerna för ersättning till ledande befattningshavare innebär att ersättning till verkställande direktören och andra personer i företagsledningen kan utgöras av grundlön, rörlig ersättning, pension, samt övriga förmåner. Beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framgår av kallelse till bolagsstämma 2023.