Styrelse

Styrelsens arbete

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden.

Styrelsen har även utfärdat skriftliga anvisningar, där det anges hur den finansiella rapporteringen till styrelsen skall ske och där arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören preciseras.

Styrelsens uppgifter utförs till del av dess Revisionsutskott respektive Ersättningsutskott.

De externa revisorerna redogör för sina iakttagelser till styrelsen i dess helhet en gång per år.