Analys från ABG

Ladda ner .pdf

Bokslutskommuniké 2020

Ladda ner .pdf

Christian Berner Tech Trade - ABGSC Investor Day 2 Dec 2020

Kalender

torsdag, 29 april 2021

Delårsrapport Q1 2021

Tid: 12:00

Visa alla kalenderhändelser

Vd-anförande årsstämma 2020

Christian Berner Tech Trade

Att köpa tekniska komponenter, material och avancerad utrustning är en process som ofta involverar många beslut. Med 120 års erfarenhet som strategisk partner och rådgivare mellan tillverkare och kunder strukturerar och effektiviserar vi denna beslutsprocess.

Det leder till ökad effektivitet för såväl våra kunder som leverantörer. Genom att erbjuda tekniska lösningar som sänker kostnader och minskar miljöpåverkan skapas mervärde för kunderna.

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad konsumtion och rikare befolkning

Jordens befolkning växer, livslängden ökar och den materiella standarden ökar snabbt i många länder. Samtidigt är jordens förmåga att uthålligt försörja allt fler med allt högre levnadsstandard begränsad. Därför måste människans tärande på jordens resurser minska.

Klimatförändringar

Hotet från klimatförändringarna märks redan och ställer redan nu stora krav på en kraftfull omställning i alla delar av samhället. Kraven på effektivitet i tillverkningsprocesserna ökar därför hela tiden och företagen söker nya sätt för att minska sin energiförbrukning och sina utsläpp. 

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké 2020

Glädjande med två förvärv under årets sista kvartal

Det har i många avseenden varit ett utmanande år som inneburit ännu mer digitalt distansarbete, på grund av Covid-19. Det har överlag fungerat tillfredsställande även om vi bedömer att vårt försäljningsarbete har lidit av att inte kunna genomföra fysiska möten i samma utsträckning.

Koncernens Ebitamarginal för det fjärde kvartalet uppgick till 4,9 (5,1) procent medan omsättningen minskade med 9 procent 195,2 (215,1) MSEK. För helåret 2020 uppgick EBITA-marginalen till 6,1 (7,5) procent medan omsättningen var i linje med fjolåret på 695 MSEK. Zander & Ingeström avslutar året mycket starkt med vinstavräkning i det tidigare kommunicerade projektet i Belarus medan våra övriga verksamheter i samtliga länder gör ett svagare fjärde kvartal.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade