Delårsrapport Q2

Delårsrapport Q2

Årsredovisning 2021

Ladda ner .pdf

Årsredovisning 2021

Sammandrag av årsredovisningen

Capital Market Meeting 8 september

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Christian Berner Tech Trade

Som teknikhandelsbolag har Christian Berner i 125 år förenklat och effektiviserat värdekedjan. Genom hög teknisk kompetens, fokus på kvalitet och djupgående kunskaper om produktionsprocesser och behov bygger vi långa samarbeten och en position som värdefull partner till både leverantörer och kunder.

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport Q2 2022

Kvartalets rörelseresultat nästan 50% högre än samma period föregående år

Kvartalets EBITA om 11,6 MSEK är 46 procent över föregående år samma period, tack vare ökade utleveranser. Vi fortsätter den starka orderingången på mer än 20 procent över föregående års andra kvartal. Intäkterna ökade med 15 procent jämfört med föregående år samma period, vilket innebär att vi fortsätter att bygga orderstock.

Orderstocken är hög, där de svenska verksamheterna står för drygt 80 procent. Särskilt stark orderingång har uppnåtts inom Zander & Ingeströms verksamhet inom elektriska pannor samt koncernens senaste förvärv Swedenborg. En del av den höga orderstocken beror på utmaningar med leveranser från våra leverantörer i de rådande tiderna. Under våren har dessa utmaningar kvarstått och givet den starka orderingången har vi valt att bygga något större lager för att säkra leveransåtaganden och förbereda oss inför utleveranser under hösten. Vi har därmed under kvartalet bundit en del rörelsekapital, både jämfört med Q1 och jämfört med samma period föregående år. Vi arbetar aktivt med att säkra våra leveranser och jag vill särskilt uppmärksamma alla våra medarbetare som arbetar hårt för att säkerställa detta.

Caroline Reuterskiöld vd
Christian Berner Tech Trade

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad urbanisering

De stora städerna växer, både i världen och i Norden. Stora och växande städer kräver en effektiv infrastruktur och åtgärder för att minska buller och vibrationer från trafik och andra verksamheter för att fungera. Det driver efterfrågan av spårbunden trafik och av infrastruktur som vattenreningsverk.

Hållbart resursutnyttjande

Befolkningen växer inte bara globalt utan även i Norden vilket bidrar till växande ekonomier. Samtidigt är jordens resurser begränsade, vilket ökar kraven på konsumtionen i den rika världen att minska sitt avtryck. Det driver efterfrågan på produkter som bidrar till ett hållbart resursutnyttjande.