Delårsrapport Q1

Delårsrapport Q1

Årsredovisning 2021

Ladda ner .pdf

Årsredovisning 2021

Sammandrag av årsredovisningen

Capital Market Meeting 8 september

Finansiell kalender

Finansiell kalender

Christian Berner Tech Trade

Som teknikhandelsbolag har Christian Berner i 125 år förenklat och effektiviserat värdekedjan. Genom hög teknisk kompetens, fokus på kvalitet och djupgående kunskaper om produktionsprocesser och behov bygger vi långa samarbeten och en position som värdefull partner till både leverantörer och kunder.

Vår vision är att vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Vd har ordet

Hämtat från Christian Berner Tech Trade delårsrapport Q1 2022

Stark orderingång under kvartalet

Orderingången under kvartalet var stark och med en bra bruttomarginal till följd av en gynnsam affärs- och produktmix. Det gör att vi har förhoppningar om återhämtning andra halvåret. Omsättningen var 181,3 (160,4) MSEK, en ökning med 13,0 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 4,5 procent.

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 3,4 (4,8) procent i det första kvartalet. Det är vi inte nöjda med även om lönsamheten påverkades negativt av längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist. Vi hade inte heller slutavräkning av några större värmeprojekt vilket påverkar jämförelsen med i fjol. Därutöver hade vi en omstruktureringskostnad på 1,3 MSEK i Sverige, som ändå är det segment som levererar ett bra resultat. Det var övriga marknader som tyvärr drog ned resultatet.

Bo Söderqvist vd till 28 april 2022
Christian Berner Tech Trade

Vi förbättrar miljöer som påverkar många människor

Ökad urbanisering

De stora städerna växer, både i världen och i Norden. Stora och växande städer kräver en effektiv infrastruktur och åtgärder för att minska buller och vibrationer från trafik och andra verksamheter för att fungera. Det driver efterfrågan av spårbunden trafik och av infrastruktur som vattenreningsverk.

Hållbart resursutnyttjande

Befolkningen växer inte bara globalt utan även i Norden vilket bidrar till växande ekonomier. Samtidigt är jordens resurser begränsade, vilket ökar kraven på konsumtionen i den rika världen att minska sitt avtryck. Det driver efterfrågan på produkter som bidrar till ett hållbart resursutnyttjande.