Bolagsstyrning

Årsstämma

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsstämman skall fatta beslut om resultat-räkningen och balansräkningen, koncernens resultaträkning och balansräkning, besluta om disposition av bolagets resultat, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören samt fatta beslut om vissa andra frågor enligt lag eller bolagsordningen.

Kallelse till årsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma ska ske via annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Göteborgs-Posten och Dagens Industri.

En aktieägare, som upptagits såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, kan närvara och rösta personligen vid stämman eller företrädas genom ombud. En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. I kallelsen till bolagsstämman framgår hur anmälan till Christian Berner Tech Trade ska göras.

Årsstämma 2022

Årsstämma 2021

Extra bolagsstämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016