Bolagsstyrning

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

för / for

Berner Industrier AB

(org. nr. / Reg. No. 556026-3666)

 

Antagen på årsstämma den 25 april 2024.

Adopted at the annual general meeting on 25 April 2024.

 

1 §        Företagsnamn / Business name

Bolagets företagsnamn är Berner Industrier AB. Bolaget är publikt (publ).

The company’s business name is Berner Industrier AB. The company is a public company (publ).

 

2 §         Säte / Registered office

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm kommun.

The company’s registered office shall be situated in Stockholm municipality.

 

3 §         Verksamhetsföremål / Object of the company’s business

Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, förvärva, äga och förvalta fast och lös egendom, inkluderat företag, samt annan därmed förenlig verksamhet.

The company's business is to, directly or indirectly, acquire, own and manage real estate and movable property, including companies, as well as other activities compatible therewith.

 

4 §         Aktiekapital / Share capital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 500,000 and not more than SEK 2,000,000.

 

5 §       Antal aktier / Number of shares

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000. Aktier av två slag får ges ut, serie A och serie B. Aktie av serie A ska medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000. Two classes of shares may be issued, class A and class B. Each share of class A shall carry ten (10) votes, and each share of class B shall carry one (1) vote. Shares of either class may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av två slag, serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt, ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

If the company resolves to issue new shares of two classes, class A and class B, through a cash issue or an issue with payment by set-off, owners of shares of class A and class B shall enjoy pre-emption rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by them (primary pre-emption right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary pre-emption right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the subsidiary pre-emption rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

If the company resolves only to issue shares of one class through a cash issue or an issue with payment by set-off, all shareholders shall, irrespective of share class, have pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

If the company resolves to issue warrants or convertibles through a cash issue or an issue with payment by set-off, the shareholders shall have pre-emption rights to subscribe for warrants as if the issue applied to the shares that may be subscribed for pursuant to the right of option and pre-emption rights to subscribe for convertibles as if the issue applied to the shares that the convertibles may be converted to, respectively.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

The above shall not limit the right to resolve upon a cash issue or an issue with payment by set-off with deviation from the shareholders’ pre-emption rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class previously issued. In this connection, the owners of existing shares of a certain class shall have pre-emption rights to new shares of the same class. This shall not restrict the possibility of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendment to the articles of association.

 

5 §         Avstämningsbolag / CSD-registered company

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (1998:1479).

 

6 §         Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

The company’s financial year shall be the calendar year.

 

7 §         Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter och inga suppleanter.

The board of directors shall consist of not less than three (3) members and not more than seven (7) members with no deputy members.

 

8 §         Revisor / Auditor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en (1) eller två (2) revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter.

For audit of the company´s annual report together with the accounts and the board´s and the managing director´s administration one (1) or two (2) auditors (or registered auditing companies) shall be appointed with or without deputy auditors.

 

9 §         Kallelse till bolagsstämma / Notice of general meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

Notices of general meeting shall be made by advertising in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and the company’s website. The fact notice has been issued shall be announced in Dagens Industri.

 

10 §      Anmälan om deltagande i bolagsstämma / Notice of participation in general meeting

En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

A shareholder, who wants to participate in a general meeting must notify the company not later than on the day specified in the notice of the meeting. The day must not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting. If a shareholder wishes to be joined by counsel (not more than two counsels) at the general meeting the number of counsels must be stated in the notice of participation.

 

11 §      Utomståendes närvaro vid bolagsstämma / The attendance of third parties at the general meeting

Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

              The board of directors may decide that persons, who are not shareholders in the company, shall, on the terms and conditions determined by the board, have the right to attend or in another way observe the negotiations at the general meeting.

 

12 §      Fullmaktsinsamling och poströstning / Collection of proxies and voting via postal service

Styrelsen får i samband med en bolagsstämma samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may, in connection with a general meeting, collect proxies on the expense of the company in accordance with the procedure described in chapter 7 section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act.  

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströsten ska om styrelsen så beslutar kunna avges per e-post eller annars med elektroniska medel.

The board of directors may, prior to a general meeting, decide to allow the shareholders to exercise their right of voting via postal service in advance of the general meeting. The postal vote may, if the board of directors so decides, be submitted by e-mail or otherwise by electronic means.

 

13 §      Ort för bolagsstämma / Place for general meeting

Bolagsstämma ska hållas där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun.

General meeting shall be held where the company’s registered office is situated or in Stockholm municipally.

 

14 §      Ärenden på årsstämma / Business at annual general meetings

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 12. val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.     

Annual general meeting is held annually within six months of the end of the financial year. The following business shall be addressed at annual general meetings:

 1. election of a chairman of the meeting;
 2. preparation and approval of the voting list;
 3. approval of the agenda;
 4. election of one or two persons who shall approve the minutes;
 5. determination of whether the meeting was duly convened;
 6. submission of the annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
 7. resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
 8. resolutions regarding allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
 9. resolutions regarding discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director;
 10. determination of the number of members and deputy members of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;
 11. determination of fees for the board of directors and auditors;
 12. election of the members of the board of directors, chair of the board and, where applicable, auditors and deputy auditors;
 13. other matters to be addressed by the annual general meeting, which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.

15 §     Omvandlingsförbehåll / Conversion clause

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.

Shares of class A may upon request of the owner of such shares be converted into shares of class B. The request for conversion shall be made in writing to the company, whereby the number of shares to which the request refers shall be stated. The conversion shall thereafter without delay be reported to the Swedish Companies Registration Office for registration and will be deemed to have been effected as soon as the registration is completed and it has been noted in the central securities depository register.

16 §     Hembudsförbehåll / Post-transfer purchase clause

Om en aktie av serie A har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare av samma aktieslag rätt att lösa aktien. Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

If a class A share has been transferred to a new owner, the other shareholders owning shares of the same class shall be entitled to purchase the share. The new owner of the share shall, as soon as possible, and in the manner set out in the Companies Act, notify the board of directors of the share transfer (“Post-transfer Purchase Offer”). A Post-transfer Purchase Offer may not be exercised in respect of a smaller number of shares than the shares covered by the offer.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk ska framställas.

The board of directors shall immediately give notice of the Post-transfer Purchase Offer to every post-transfer purchase rights holder with a known postal address. The notice shall indicate the period within which requests to exercise post-transfer purchase rights are to be made.

Lösningsanspråk ska framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan. Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Requests to exercise post-transfer purchase rights must be made within two (2) months of a proper Post-transfer Purchase Offer in accordance with the above. If requests to exercise post-transfer purchase rights are made by more than one post-transfer purchase rights holder, the shares shall, to the greatest extent possible, be distributed amongst the post-transfer purchase rights holders in relation to their previous shareholdings of class A shares in the company. Any remaining shares shall be distributed through the drawing of lots by the board of directors.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

If a share has been transferred through a sale, the price to be paid upon the exercise of post-transfer purchase rights shall equal the purchase price. No other conditions shall apply.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska avgöras av skiljemän.

Where the transferee and the person requesting a purchase pursuant to a post-transfer purchase rights fail to agree upon the purchase, the person requesting the purchase may initiate proceedings within two (2) months of the date on which the request was made to the board of directors. Such dispute shall be settled by arbitration.

Lösenbeloppet ska betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

The price to be paid upon the exercise of post-transfer purchase rights shall be paid within one (1) month of the date on which the price was determined.

 

N.B. The English text is an in-house translation.