Kontakta oss

Visselblåsarfunktion

(Whistleblower)
Christian Berner Tech Trade AB

Christian Berner Tech Trade (CBTT) har som mål att vara ett av Nordens ledande teknikhandelsföretag, en teknik- och kunskapsleverantör med spetskompetens.
CBTT-koncernens uppförandekod ska säkerställa att CBTT tillsammans med samarbetspartners arbetar för en hållbar utveckling på ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt sätt. På ett systematiskt sätt ska vi bedöma, förebygga och hantera risker relaterade till mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hälsa och säkerhet, ansvarsfull affärsverksamhet och miljöpåverkan.
CBTT vill uppmuntra företagets representanter och samarbetspartners till en dialog som främjar en hållbar utveckling och är öppna för frågeställningar om relaterade framsteg och dilemman.

CBTT har upprättat en klagomålsfunktion för rapportering om missförhållanden.
Företagets representanter är kulturbärare av CBTT:s Uppförandekod och skall leva upp till den i sitt dagliga arbete. Det är därför av yttersta vikt att allvarliga och upprepade avsteg från Uppförandekoden, eller missförhållanden i övrigt, rapporteras.

Oegentligheter rapporteras i första hand till närmaste chef. Om klagomål inte kan lämnas till närmaste chef eller annan i ledningen för bolaget eller koncernen kan ärendet tas vidare till CBTT:s visselblåsarfunktion. Kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen finns på www.christianberner.com och varje dotterbolags hemsida.

E-post: Whistleblower@christianberner.com 

Alternativt per post till:
Whistleblower
Christian Berner Tech Trade AB
Box 88
435 22 Mölnlycke

Medarbetare eller annan som i god tro uppmärksammar allvarligare oegentligheter riskerar inte några vedergällningar oavsett vilket resultat utredningen ger.

Caroline Reuterskiöld
Vd, Christian Berner Tech Trade