Bolagsstyrning

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB hålls torsdagen den 25 april 2024 kl. 16.00 i ABF- Huset med adress Sveavägen 41 i Stockholm. Inpassering till årsstämman sker från kl. 15.30.

Länk till kallelse

Dagordning årsstämma 2024

Kommuniké från årsstämma 2024

Protokoll från årsstämma i Christian Berner Tech Trade (publ) 25 april 2024

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i Christian Berner Tech Trade AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2024 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 19 april 2024.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Bolagsordning Christian Berner Tech Trade

Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning

Ersättningsrapport för Christian Berner Tech Trade AB 2023

Revisorsyttrande om ersättningsrapporten CBTT 2023

Styrelsens motiverade yttrande kring vinstutdelning

Valberedningens förslag 2024

Valberedningens motiverade yttrande 2024

Årsredovisning, Hållbarhetsrapport och Bolagsstyrningsrapport 2023

Styrelsen

Revisorer

Styrelsens yttrande enligt 19:22

Styrelsens fullständiga förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsens fullständiga förslag till bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Christian Berner Tech Tradekoncernens årsredovisning för år 2023 publiceras den 20 mars 2024. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031-33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.