Bolagsstyrning

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB hålls torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Länk till kallelse

Dagordning årsstämma 2023

Kommuniké från årsstämma 2023

Protokoll från årsstämma i Christian Berner Tech Trade (publ) 27 april 2023

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den19 april 2023 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 21 april 2023, helst före kl 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Bolagsordning Christian Berner Tech Trade

Ersättningsrapport för Christian Berner Tech Trade AB 2022

Revisorsyttrande om ersättningsrapporten CBTT 2022

Styrelsens motiverade yttrande kring vinstutdelning

Valberedningens förslag 2023

Årsredovisning, Hållbarhetsrapport och Bolagsstyrningsrapport 2022

Styrelsen 

Revisorer

 

Christian Berner Tech Tradekoncernens årsredovisning för år 2022 publiceras den 28 mars 2023. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031-33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.