Årsstämma

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ) hålls måndagen den 24 april 2017 kl 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 april 2017 och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 18 april 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Christian Berner Tech Trade-koncernens årsredovisning för år 2016 publiceras den 22 februari 2017. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.

Länk till valberedningens motivering

Länk till kommuniké

Länk till protokoll Årsstämma 2017