Publicerad 2021-10-21 | 15:00

Delårsrapport kvartal 3

Stark försäljnings- och resultatökning för tredje kvartalet, med en fortsatt bra orderingång. Den goda orderingången från andra kvartalet har gett positiv effekt på Christian Berner Tech Trades tredje kvartal där både försäljning och EBITA-marginalen ökade mot tredje kvartalet 2020. Aktiviteten på marknaden är fortsatt hög och återspeglas i en bra orderingång under tredje kvartalet. Råvaru- och komponentbrist påverkar fortfarande med förskjuten försäljning inom vissa områden som följd.

Tredje kvartalet i sammandrag
(juli–september 2021)
• Orderingången uppgick till 157,0 (133,4) MSEK, en ökning med 17,7 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 6,1 procent.
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 204,7 (160,8) MSEK, en ökning på 27,3 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 5,5 procent.
• EBITA var 19,6 (14,1) MSEK. EBITA-marginal blev 9,6 (8,8) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,94 (0,65) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11,5 (-0,1) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 1,7 (-7,6) MSEK.

Nio månader i sammandrag
(januari–september 2021)
• Orderingången uppgick till 538,0 (461,6) MSEK, en ökning med 16,6 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 3,1 procent.
• Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 550,6 (500,0) MSEK. Total ökning mot de första nio månaderna 2020 är 10,1 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 6,2 procent.
• EBITA var 35,3 (32,7) MSEK och EBITA-marginalen låg på 6,4 (6,5) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,48 (1,29) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26,0 (49,8) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 22,8 (62,8) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Marcus Wigren tillträder som ny vd för dotterbolaget Zander & Ingeström AB 10 januari 2022. Marcus Wigren kommer närmast från Nilar International AB, noterat på Nasdaq First North, där han har haft rollen som CEO.
• CFO, Torbjörn Gustafsson, lämnar på egen begäran bolaget. Han kommer att kvarstå i anställning fram till årsskiftet. Rekrytering av ersättare är påbörjad.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Den 1 december 2021 tillträder Lars Westlund som interim CFO för Christian Berner Tech Trade.
• Styrelsen meddelar att Bo Söderqvist kommer att lämna sitt uppdrag som CEO i Christian Berner Tech Trade. Bo Söderqvist kommer kvarstå i sin befattning till dess en efterträdare är på plats.

VD HAR ORDET
Ett starkt resultat i kvartalet med en fortsatt bra orderingång
Bra försäljning och resultatutveckling i kvartalet efter det starka andra kvartalets orderingång. Som vi kommunicerade i förra kvartalet såg vi ett starkt andra halvår framför oss. Det är glädjande att nu kunna konstatera att tredje kvartalet gav en EBITA-marginal på 9,6 (8,8) procent och att orderingången blev goda 157,0 (133,4) MSEK.

Omsättningen ökade med 27,3 procent i det tredje kvartalet trots att vi ser fortsatt längre leveranstider för framför allt större projekt på grund av råvaru- och komponentbrist. Vi har under kvartalet haft en fortsatt stark orderingång, vilket gör att vi sannolikt även kan förvänta oss ett bra fjärde kvartal.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 12,4 (9,2) procent. Orderingången under kvartalet var bra och vi ser en stabilefterfrågan i marknaden. Under kvartalet hade vi flera intressanta
projekt, bland annat på värmeprojekt i Zander & Ingeström till våra samarbetspartner i Kina och även projekt i Nederländerna. Processanläggningar går starkt med förpackningsmaskiner och emballage inom e-handel. Glädjande är också att G.F Swedenborg som förvärvades under andra kvartalet fortsätter att leverera bra resultat.

Danmark gjorde ett resultat med en EBITA-marginal på 5,3 (10,6) procent. Orderingången var svagare under kvartalet, dock fick vi ett par order från process- och livsmedelsindustrin på förpackningsmaskiner och emballage och inom Materialteknik på vibrationsdämpande material till byggindustrin.

I Norge nådde vi en EBITA-marginal på 8,6 (8,2) procent samtidigt som orderingången i kvartalet var svagare men med en fortsatt god utveckling för vibrationsdämpande material till byggindustrin.

Finland gjorde ett svagt kvartal med en EBITA-marginal på 1,5 (13,0) procent. Försäljningen på vibrationsdämpande material till byggindustrin inom Helsingforsområdet gick fortsatt bra medan vi saknar större maskininvesteringar inom processindustrin.

Vi bedömer den underliggande efterfrågan som stabil och har som sagt förväntningar om en fortsatt positiv utveckling under fjärde kvartalet. Den starka orderingången under kvartalet borgar för det, men med reservation för att de längre led- och leveranstiderna inom vissa områden, framför allt inom Processanläggningar, Teknisk Plast och Vibrationsteknik, kan göra att en del order förskjuts till det första kvartalet år 2022.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.