Publicerad 2015-02-19 | 15:25

Rättelse av tidigare utskick: CHRISTIAN BERNER TECH TRADE Bokslutskommuniké januari-december 2014

PDF version av bokslutskommunikén var ej bifogad i tidigare utskick. Här kommer den fullständiga bokslutskommunikén.

1 oktober – 31 december 2014
• Nettoomsättningen under kvartalet ökade med 6,7 procent till 107,6 MSEK (100,9).
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3,9 (4,4) MSEK. Exkluderande engångskostnader (för notering) ökade resultatet med 37,3 procent. (Noteringskostnader i kvartalet 2,2 MSEK)
• Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 (4,4) procent. Exklusive engångskostnaderna blev rörelsemarginalen 5,7 procent.
• Orderingången för kvartalet ökade med 27,4 procent till 110,8 MSEK (87,0).
• Avkastning på eget kapital för tremånadersperioden uppgick till 3,3 procent (13,1) med påverkan av nyemission under kvartalet.

1 januari - 31 december 2014
• Nettoomsättningen för 12 månadsperioden ökade med 400 TSEK jämfört med föregående år till 394,0 MSEK (393,6).
• Rörelseresultatet (EBITDA) för året exkluderande engångskostnader blev 18,1 MSEK (18,7) som gav en rörelsemarginal på 4,6 procent (4,8).
• Orderingången uppgick till 411,1 MSEK (401,4) vilket var en ökning med 2,4 procent.
• Avkastning på eget kapital uppgick till 12,5 procent (51,5) med påverkan av nyemission under sista kvartalet.
• Soliditeten vid årets slut uppgick till 47,7 procent jämfört med 16,5 procent vid räkenskapsårets början med påverkan av nyemission under kvartalet. Kassan var vid årets slut 48,0 MSEK.
• Under året förvärvades Röchling Leripa Papertech Service OY, med en årlig omsättning om ca 7,5 MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kronor per aktie.

Väsentliga händelser under perioden

• Christian Berner Tech Trade på First North Nasdaq
20 oktober 2014 noterades aktien på First North Nasdaq efter en lyckad nyemission. Börsintroduktion har gett företaget en stark kassa och intresset för Christian Berner har ökat – vilket tillsammans öppnar upp för nya affärsmöjligheter.
• Golvregelsystem till Nordens första IMAX-biograf
När SF bygger sina nya storduksbiografer i ”Mall of Scandinavia” i Solna, levererar Christian Berner golvregelsystem som möter höga krav på ljudisolering.
• Fjädersystem för spårväg till Århus Letbane
Christian Berner levererar en lösning för spårvägen i danska Århus. Systemet minimerar spårvagnarnas buller och störande vibrationer.

Bolagsstämma 2015
Årsstämma 2015 kommer att hållas den 29 april 2015 klockan 15:00 i Mölnlycke.

Kallelse till årsstämman sker via annonsering i tidningar och på bolagets webbplats 27 mars 2015.

Årsredovisningen offentliggörs 8 april 2015 och finns då tillgänglig via bolagets webbplats. De aktieägare som önskar få årsredovisningen i tryckt version ska meddela bolaget detta.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kr per aktie. Utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 50 procent, vilket är i linje med bolagets finansiella mål som är 30-50 procent.

VD-kommentarer
"2014 var ett spännande år med stora förändringar för Christian Berner. Från att ha varit familjeägt sedan starten 1897 tog företaget klivet in på börsen och First North Nasdaq. Börsintroduktionen i höstas har öppnat upp för nya affärsmöjligheter och jag märker tydligt av ett ökat intresse för vårt företag.
Samtidigt har det varit en utmaning att matcha 2013 som var ett starkt år i Christian Berners historia. 2014 kan sammanfattas med uttrycket ”ömsom vin, ömsom vatten” men trots en orolig omvärld har vi lyckats stabilisera vår lönsamhet och många faktorer pekar på att vi är inne på rätt väg vilket inte minst det sista kvartalet visar.
Arbetet med kostnadseffektiviseringar och åtgärder för att höja marginalerna och skapa tillväxt har varit i fokus och detta är uppgifter som vi fortsätter att prioritera när vi går in i 2015. Genom att fokusera på de mervärden som våra lösningar skapar för våra kunder - såsom minskad energiförbrukning, lägre kostnader, mindre buller, renare vatten - har vi möjlighet att klättra i värdekedjan och bli en allt viktigare partner för våra kunder.
Jag är optimistisk inför framtiden. 2015 siktar vi på tillväxt, dels via organisk tillväxt men också via förvärv av verksamheter, samtidigt som vi arbetar ytterligare med effektiviseringar för att höja vår lönsamhet."

Bo Söderqvist, CEO

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2015 klockan 13:00.