Publicerad 2023-07-21 | 08:00

Delårsrapport kvartal 2

Andra kvartalet fortsätter trenden av tillväxt och marginalförbättringar. Bolagen inom Christian Berner Tech Trade utvecklas väl och kundernas förtroende bekräftas med ökad orderingång, ökad omsättning och förbättrat resultat. EBITA ökade i andra kvartalet med över 50 procent jämfört med föregående år till 17,5 MSEK och med 32 MSEK på halvåret uppnåddes en förbättring med över 80 procent.

Andra kvartalet 2023
• Orderingången uppgick till 284,8 (261,8) MSEK, en ökning med 8,8 procent.
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 245,9 (213,8) MSEK, en ökning med 15,0 procent, varav organisk tillväxt utgör 14,9 procentenheter.
• EBITA uppgick till 17,5 (11,6) MSEK, en ökning med 51,1 procent. EBITA marginalen uppgick 7,1 (5,4) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,60 (0,38) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,3 (-18,8) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -11,0 (-41,1) MSEK.

Första halvåret i sammandrag
• Orderingången uppgick till 522,5 (476,8) MSEK, en ökning med 9,6 procent.
• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 484,2 (395,1) MSEK, en ökning med 22,6 procent, varav organisk tillväxt utgör 22,5 procentenheter.
• EBITA uppgick till 31,8 (17,8) MSEK, en ökning med 79,4 procent. EBITA marginalen uppgick 6,5 (4,5) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,07 (0,55) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18,0 (-15,6) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -5,0 (-45,1) MSEK.

Väsentliga händelser under det andra kvartalet
• Bolaget höll årsstämma 27 april 2023. Stämman beslutade om en utdelning om 0,60 kr per aktie, totalt 11,3 MSEK till aktieägarna, där 0,30 kr utbetalades under kvartalet och resterande del beräknas att utbetalas under kvartal fyra.
• Vd för norska dotterbolaget Christian Berner AS, Even Magnus Moholdt, tillträdde 17 april.
• Under kvartalet slutfördes arbetet med att implementera nytt affärssystem i delar av affärsområdet Teknik & Distribution. Tre av koncernens operativa bolag tog det nya affärssystemet i bruk under perioden.
• Zander & Ingeström tecknade under perioden avtal med NCC Sverige om leverans av utrustning för Käppalaförbundets framtida rening. Projektet kommer löpa under 2,5 år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

VD HAR ORDET
Fina affärer inom hållbara områden
Andra kvartalet fortsätter trenden mot högre resultat för koncernen och en jämnare utveckling. EBITA-resultatet ökade med mer än 50 procent jämfört med föregående år. Särskilt affärsområdet Energi & Miljö gjorde ett mycket starkt kvartal, med femdubblad EBITA. Vi har under kvartalet vunnit flera viktiga affärer som stödjer utvecklingen mot ett hållbarare samhälle.
Koncernen uppnådde i andra kvartalet en EBITA om 17,5 MSEK. Det innebär ett lyft i marginal med 1,7 procentenheter jämfört med föregående år till 7,1 procent. Koncernens verksamheter täcker många olika områden och ger fina möjligheter att parera fluktuationer i de olika underliggande marknaderna. Vi ser även att orderingången fortsatt ligger på höga nivåer. Trots starka jämförelsetal ökade orderingången med 9 procent i kvartalet jämfört med samma period föregående år. Eftersom orderingången åter överstiger omsättningen ökar orderböckerna.

Affärer som stödjer ett ansvarsfullt användande av våra resurser
Våra verksamheter rör sig i hjärtat av omställningen mot ett hållbarare samhälle. Under kvartalet fick till exempel dotterbolaget Zander & Ingeström en betydande order på utrustning för Käppalaförbundets framtida rening. Ordern är ett fint exempel på koncernens arbete, där våra erfarna team kan sätta samman komplexa, kundanpassade lösningar som möter högt ställda krav. I det här fallet inte bara tillgodoses strängare utsläppskrav avseende avloppsrening samtidigt med en ökande belastning i form av växande befolkning, utan gör det dessutom med lägre energiförbrukning. Vi gläds åt att konkret få bidra till ett renare Östersjön. Under kvartalet har dotterbolaget Zander & Ingeström även firat 125 år tillsammans med kunder och leverantörer, dotterbolaget Bullerbekämparen har firat 50 år, och senare i år firar vårt finska dotterbolag Christian Berner Oy 100 år. Vi är stolta över att få bygga vidare på flera generationers ingenjörskunnande och anta de utmaningar som våra samhällen står inför.

Fortsatt arbete med effektivisering
Tre av bolagen inom affärsområdet Teknik & Distribution tog under kvartalet ett nytt affärssystem i bruk, vilket tillfälligt tog en del resurser i anspråk och påverkade affärsområdet under inledningen av kvartalet. Vi ser nu fram emot att dra nytta av den effektivisering som ett modernare affärsstödssystem kan erbjuda i och med minskad intern administration och ökad transparens. Sammanfattningsvis summerar vi ett första halvår där vi börjar se effekterna det senaste årets målmedvetna arbete med att frigöra kraften i våra duktiga medarbetare genom ökad decentralisering. Vi är stolta, men inte nöjda. Vi vet att vi kan mer.

Caroline Reuterskiöld
Vd och koncernchef Christian Berner Tech Trade AB

Se fullständig rapport i bifogad pdf.