Publicerad 2018-08-20 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 2 April – juni 2018

Andra kvartalet i sammandrag (april – juni 2018)
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 160,7 (115,2) MSEK. En förbättring mot föregående år, där Z&I stod för 37,5 MSEK. Total ökning mot Q2 2017 är 39,5 procent, där Z&I står för 32,6 procent och ökningen från jämförbar verksamhet Q2 2017, var 6,9 procent.
• EBITA var 14,5 (8,6) MSEK och EBITA-marginalen låg på 9,0 (7,5) procent, där Z&I stod för 5,0 MSEK och en EBITA marginal på 13,3 procent.
• Orderingången uppgick till 154,6 (122,5) MSEK, varav Z&I stod för 37,7 MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,56 (0,34) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 12,0 (7,4) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -12,6 (-4,4) MSEK. I huvudsak påverkat av en tillfällig uppbyggnad av kundfordringar och varulager som förväntas realiseras som positiv kassa under tredje kvartalet.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Bolaget höll årsstämma 23 april 2018. Utdelning på 0,50 kr per aktie, totalt 9,4 MSEK betalades ut till aktieägarna.

Första halvåret i sammandrag (januari – juni 2018)
• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 298,0 (223,7) MSEK. En förbättring mot föregående år, där Z&I stod för 58,9 MSEK. Total ökning mot Q2 2017 är 33,2 procent, där Z&I står för 26,3 procent och ökningen från jämförbar verksamhet Q2 2017, var 6,9 procent.
• EBITA var 22,3 (10,4) MSEK och med en EBITA-marginal på 7,5 (4,7) procent, där Z&I stod för 10,4 MSEK och en EBITA marginal på 17,7 procent. Justerat för förvärvskostnader uppgick EBITA till 25,8 MSEK och den justerade EBITA-marginalen var 8,7 procent.
• Orderingången uppgick till 306,0 (248,4) MSEK, varav Z&I stod för 44,1 MSEK.
• Omstrukturering inom affärsområde Process & Miljö i Sverige, där kontor i Malmö stängs och verksamhet flyttas till Mölnlycke påverkade kostnaderna med 0,8 MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,81 (0,35) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 15,8 (4,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -60,8 (-8,7) MSEK. Det negativa kassaflödet är framför allt påverkat av köpeskillingen för Zander & Ingeström, som gjordes i mars, samt en tillfällig uppbyggnad av lager och kundfodringar under andra kvartalet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Hans Lindqvist utsedd till VD för Christan Berner AB, Christian Berner Tech Trade ABs svenska dotterbolag. Hans ersätter, per 1 september, Bo Söderqvist, som nu kommer fokusera helt på rollen som VD för koncernen.
• Dotterbolaget Zander & Ingeström kommer leverera hetvattenpannor till kinesisk samarbetspartner, till ordervärde om 21 MSEK med förväntad positiv påverkan på Christian Berner Tech Trade ABs resultat för tredje kvartalet.

VD HAR ORDET

Det bästa kvartalet någonsin för Christian Berner

Förvärvet av Zander & Ingeström AB har utvecklats mycket positivt, och vi ser en viss vändning i Norge efter det tunga fjolåret. Med det starka resultatet har vi lagt en god grund för en fortsatt positiv utveckling under det andra halvåret.

Efter två kvartal med Zander & Ingeström AB som en del av Christian Berner kan jag konstatera att vi har etablerat en ny nivå för koncernen.

Starkt resultat, kraftigt ökad omsättning och fortsatt stark orderingång
Det är med stor glädje jag konstaterar att vår starka inledning på 2018 fortsatte med ett mycket bra resultat under det andra kvartalet. Koncernens rörelsemarginal (EBITA) uppgick till 9,0 (7,5) procent. Detta innebär det bästa kvartalet någonsin för Christian Berner. Koncernens omsättning ökade med 39,5 procent jämfört med det andra kvartalet 2017. Av denna kraftiga ökning stod förvärvet Zander & Ingeström AB för 32 procent. Vi hade även en fortsatt stark orderingång vilket är positivt för fortsättningen av året.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 10,6 (10,5) procent och orderingången fortsatte att vara god under kvartalet. Vi ser en fortsatt god efterfrågan med bland annat flera maskininvesteringar inom processindustrin. Vi levererade till exempel dubbelskruvpumpar till Orkla Care i Falun, som används i deras produktion för tandkräm. Inom vibrationsteknik är Christian Berners produkter nu listade i Svanens Husproduktportal vilket är ytterligare en kvalitetsstämpel gentemot marknaden för trähusbyggnation och dess kunder. Vi hade ett mycket bra kvartal i Danmark med en EBITA-marginal på 17,1 (5,9) procent. Orderingången var också stark, bland annat genom order från Sun Rui på ballastvattensystem och flera maskininvesteringar från Processindustrin. Sammantaget skapar detta förutsättningar för ett gynnsamt andra halvår.

I Norge nådde vi under kvartalet en EBITA-marginal på 4,7 procent vilket innebär en återhämtning från fjolårets negativa resultat. Vi är inte helt nöjda med denna resultatnivå, men det är ändå en klar förbättring mot fjolåret. Vi ser också en fortsatt positiv utveckling och bättre orderingång i vårt erbjudande till fiskeindustrin.

I Finland har vi en fortsatt stabil utveckling där EBITA-marginalen uppgick till 5,8 (1,9) procent. Vårt serviceerbjudande till pappersbruken är fortsatt attraktivt på marknaden, och inom vibrationsteknik är vi involverade i ett stort projekt till Peab där vi levererar vibrationsdämpande material. Vi ser också en fortsatt hög investeringsvilja inom processindustrin.

Starkt första halvår ger goda förutsättningar
Med ett starkt första halvår har vi lagt en god grund för en fortsatt positiv utveckling under 2018. Vi kommer även fortsättningsvis under året att fokusera på försäljning och tillväxt. Förvärv är en viktig del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera fler kvalitetsbolag till koncernen, inte minst i Finland, Norge och Danmark där vi nu intensifierar vårt förvärvsarbete för att ta ytterligare steg i bolagets utveckling.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport se bifogad pdf.