Publicerad 2022-02-25 | 12:00

Bokslutskommuniké 2021

Lägre nettoomsättning och lägre resultat men högre orderingång än Q4 2020 Nettoomsättningen var något lägre än motsvarande kvartal föregående år. Längre leveranstider från leverantörer till följd av råvaru- och komponentbrist samt en viss påverkan av Covid-19 är huvudorsaker. En avsättning vad beträffar avgångsvederlag för avgående vd om 7,5 MSEK belastar dessutom resultatet.

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober–december 2021)
• Orderingången uppgick till 201,1 (164,2) MSEK, en ökning med 22,5 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 14,9 procent.
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 192,6 (195,2) MSEK, en minskning med 1,3 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 7,6 procent.
• EBITA var -4,5 (9,5) MSEK. EBITA-marginal blev -2,3 (4,9) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (0,37) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,7 (13,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 6,2 (-39,1) MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning på 0,75 (0,75) SEK per aktie.

Tolv månader i sammandrag (januari–december 2021)
• Orderingången uppgick till 739,1 (625,7) MSEK, en ökning med 18,1 procent. För jämförbara enheter var det en ökning med 1,6 procent.
• Nettoomsättningen för helåret uppgick till 743,2 (695,2) MSEK, en ökning på 6,9 procent. För jämförbara enheter var det en minskning med 6,6 procent.
• EBITA var 30,9 (42,2) MSEK och EBITA-marginalen låg på 4,2 (6,1) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,21 (1,66) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,4 (63,0) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 29,0 (23,7) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Beslut om att vd Bo Söderqvist kommer att lämna bolaget under första halvåret 2022.
• Styrelsen har utsett Caroline Reuterskiöld till ny vd för Christian Berner Tech Trade AB. Caroline kommer närmast från en roll som affärsområdeschef inom Lagercrantz Groups division Niche Products.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Företaget kommunicerade den 17 januari 2022 en vinstvarning för fjärde kvartalet 2021.
• Vd Bo Söderqvist kommer att lämna bolaget den 28 april 2022 efter årsstämman och Caroline Reuterskiöld kommer att börja som ny vd den 28 april 2022.

VD HAR ORDET

Stark orderingång
2021 har i många avseenden varit ett utmanande år. Orderingången tog fart under detandra kvartalet och var stark även i det fjärde kvartalet. Pandemin har dock lett till komponentbristinom vissa områden och till att led- och leveranstiderna har blivit längre,vilket påverkade fakturering och resultat i det fjärde kvartalet.

Som vi kommunicerade i rapporten för det tredje kvartalet ser vi klart längre led- och leveranstider inom framför allt treområden. Inom Processanläggningar har det gått från 12–16veckor till 20–24 veckor. Inom Teknisk plast och Vibrationsteknik är förskjutningen från 4–6 veckor till 12–16 veckor. Det har inneburit att leverans och fakturering av en del order förskjutits till andra sidan årsskiftet och att nya order på samma sätt också tar längre tid innan de levereras. Konsekvensen har blivit negativ påverkan på omsättning och resultat i det fjärde kvartalet.
Vi har också en mixeffekt då ett större projekt med lägre bruttomarginal har levererats till Kina. Detta tillsammans med avsättning för vd och de förlängda ledtiderna innebar att vi gjorde ett förlustkvartal och koncernens EBITA-marginal uppgick till minus 2,3 (4,9) procent. Justerat för engångsposter relaterade till det kommande vd-bytet på 7,5 MSEK, var EBITA-marginalen 1,6 procent. Omsättningen minskade med 1,3 procent till 192,6 (195,2) MSEK. För helåret uppgick EBITA-marginalen till 4,2 (6,1) procent medan omsättningen ökade med 6,9 procent till 743,2 (695,2) MSEK.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 8,5 (9,5) procent för helåret. Orderingången under både det fjärde kvartalet och året var bra och vi ser en stabil efterfrågan i marknaden. Zander & Ingeström gör ännu ett bra år och G.F Swedenborg, som vi tillträdde 1 maj, gör ett mycket starkt år med rekordresultat. Christian Berner AB utvecklade lönsamheten mot fjolåret men det finns fortsatt utrymme för ytterligare förbättringar av lönsamheten.
Norge avslutar året svagt men landar helåret på en EBITA-marginal på 6,4 (6,7) procent. Orderingången under året var svagare inom Process & Miljö, även om den stärktes något under det sista kvartalet. Vi har en fortsatt god utveckling för vibrationsdämpande material till byggindustrin och infrastrukturprojekt.
I Danmark gör vi både ett svagt fjärde kvartal och ett svagt år med en EBITA-marginal på 4,3 (5,7) procent. Det härleds till en försämrad orderingång under en längre tid där framför allt processindustrin avvaktar med sina investeringar.
Finland gjorde ett svagt år med en EBITA-marginal på 1,7 (6,3) procent. Försäljningen av vibrationsdämpande material till byggindustrin i Helsingforsområdet gick fortsatt bra medan vi saknar större maskininvesteringar inom processindustrin.

Stabil efterfrågan
Vi ser fortsatt längre led- och leveranstider som kan fortsätta påverka verksamheten, men vi bedömer den underliggande efterfrågan som stabil och den starka orderingången under fjärde kvartalet bekräftar det.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.