Publicerad 2020-08-17 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 2, april-juni 2020

Andra kvartalet i sammandrag (april – juni 2020)
• Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 163,9 (167,5) MSEK, en minskning med 2,1 procent jämfört med föregående år.
• EBITA var 14,0 (12,3) MSEK. EBITA-marginalen blev 8,5 (7,3) procent.
• Orderingången uppgick till 142,4 (202,5) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,51 (0,46) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 27,1 (46,5) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 21,8 (24,8) MSEK.

Första halvåret i sammandrag (januari – juni 2020)
• Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 339,2 (333,8) MSEK. Ökningen jämfört med första halvåret 2019 var 1,6 procent.
• EBITA var 18,5 (26,9) MSEK och EBITA-marginalen låg på 5,5 (8,1) procent.
• Orderingången uppgick till 328,1 (368,8) MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,65 (1,02) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 49,9 (56,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 70,4 (7,7) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Bolaget höll årsstämma 10 juni 2020. Styrelsen hade dragit tillbaka tidigare föreslagen utdelning, som en försiktighetsåtgärd kopplat till situationen med Covid-19.
• Bolaget har under andra kvartalet påverkats negativt av Covid -19 och haft svårighet att bedriva normal verksamhet, så som besökande säljverksamhet och övriga marknadsaktiviteter som innebär resande. Bolaget har sökt och fått statliga stöd för korttidsarbete på totalt 3,2 MSEK under andra kvartalet. Motsvarande belopp har reserverats och påverkar således inte resultatet för andra kvartalet, då en eventuell utdelning under hösten kan påverka möjligheterna att få tillgodoräkna sig statligt stöd.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Bolagets styrelse avser kalla till en extra bolagsstämma den 8 oktober och föreslår en utdelning om 0,60 kr per aktie.
• Bolagets order om värmepannor till Vitryssland, vilken bedömts vara för slutleverans under 2020, kommer med stor sannolikhet slutlevereras först under 2021, då Covid-19 påverkat möjligheten att resa till Vitryssland för driftsättning. Det innebär att delar av försäljningen och stor del av vinsten från projektet väntas avräknas under 2021.
• Danska dotterbolaget A/S Christian Berners vd Erik Thorup kommer under slutet av året kommer att lämna bolaget. Ny vd blir Hans Lindqvist, som även är vd i det svenska dotterbolaget Christian Berner AB. Därmed uppnås effektivisering inom administration, ledning och styrelsearbete.

VD HAR ORDET

Ett bra resultat men en svagare orderingång

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 8,5 (7,3) procent. Omsättningen på 163,9 Msek var i samma nivå som ifjol. Däremot ser vi en klart sämreorderingång än under sammaperiod föregående år. Det innebär att orderstocken gått ned och vi ser sannolikt ett sämrekvartal framför oss även om det är svårt att prognostisera längre in i framtiden beroende på den osäkerhet som nu råder. Det tidigare kommunicerade Vitrysslandsprojektet har inte slutlevererats på grund av att vi ej kunnat resa dit, installera och idriftsätta. Den kommer troligen att slutlevereras först under 2021.

Marknadernas utveckling

I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 10,0 (8,1) procent och orderingången under kvartalet var lägre än föregående år. Inom vissa produktområden ser vi en viss avvaktan på nya investeringar som skjuts på framtiden. Aktiviteten inom infrastruktur, bland annat spårvagnsprojekt i Göteborg, och inom trähusbyggnation är fortsatt bra. Även inom vattenrening på kommunsidan rullar affärerna på bra. Marknaden för värmepannor utvecklar sig positivt med flera stora vunna projekt bland annat i Polen och Kina.

Danmark gjorde ett svagt kvartal med en EBITA-marginal på -1,3 (22,5) procent men har en stor volatilitet mellan kvartalen beroende på en stor andel projektförsäljning. Orderingången var vikande under kvartalet, även om vi fick ett par bra större order från på ballastvattensystem.

I Norge gjorde vi ett starkt resultat med 16,0 (2,0) procent EBITA-marginal och orderingången var i linje med i fjol. Vi såg en bra försäljning med fler större infrastrukturprojekt inom järnväg och till fiskeindustrin på produkter såsom pumpar, slangar och instrument.

 I Finland hade vi en EBITA-marginal på 5,5 (11,7) procent med en bra försäljning och orderingång inom vibrationsteknik till flera byggprojekt.

Framtid
Covid-19 påverkar ekonomin, företagens investeringar och infrastrukturinvesteringar och därigenom Christian Berner Tech Trades verksamhet. I det korta perspektivet ser vi ännu bara mindre påverkan på resultatet men vår försäljning och orderingång har varit svagare under det andra kvartalet vilket innebär att orderstocken gått ned och vi ser ett sämre kvartal resultatmässigt framför oss. Det som hänt är att större investeringar skjuts på framtiden medan den löpande försäljningen av reservdelar, slitdelar och förbrukningsvaror inte påverkas i någon större utsträckning.
Den underliggande efterfrågan var lägre under kvartalet och vi ser en viss avmattning inom en del produktområden, bland annat Gas & Energi och Processanläggningar.

Givet den stora osäkerheten som finns har vi identifierat ett behov av att hantera effekter på våra verksamheter. Därför har vi korttidspermitteringar för delar av personalen i de nordiska dotterbolagen från april månad och över sommaren samt planerad semesterstängt under ett par veckor. Vi har även minskat kostnaderna i koncernen, för till exempel resor, mässor och konsulter.

Styrelsen hade inför årsstämman i juni dragit tillbaka förslaget om utdelning som en försiktighetsåtgärd kopplad till situationen med covid-19. Bolagets finansiella situation bedöms nu av styrelsen kunna motivera en utdelning om 0,60 kr per aktie vilket föreslås till en extra bolagsstämma den 8 oktober.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

Se fullständig rapport, se bifogad pdf