Publicerad 2018-10-22 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 3, Juli – september 2018

Tredje kvartalet i sammandrag (juli - september 2018)
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 150,5 (109,0) MSEK, där Zander & Ingeström är inkluderat med 39,0 MSEK för årets tredje kvartal.
• EBITA var 14,7 (7,7) MSEK och EBITA-marginalen låg på 9,8 (7,1) procent. Zander & Ingeström bidrog med 6,8 MSEK i EBITA.
• Orderingången ökade mot föregående år och uppgick till 134,3 (97,2) MSEK, varav Zander & Ingeström stod för 37,5 MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (0,31) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 12,3 (7,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 20,6 (1,8) MSEK.

Nio månader i sammandrag (januari – september 2018)
• Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 448,4 (332,6) MSEK, en tillväxt om 34,8 procent. Zander & Ingeström är inkluderad med 97,9 MSEK ackumulerat från 1 mars 2018 då bolaget förvärvades.
• EBITA var 37,0 (17,5) MSEK och EBITA-marginalen låg på 8,2 (5,3) procent, där Zander & Ingeström stod för 17,3 MSEK i EBITA.
• Orderingången hade en tillväxt om 26,3 procent till 439,1 (347,7) MSEK varav Zander & Ingeström stod för 80.5 MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 (0,62) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 28,0 (11,5) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -40,2 (-7,3) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Hans Lindqvist tillträdde som vd för Christian Berner AB, Christian Berner Tech Trades svenska dotterbolag. Hans ersatte, per första september, Bo Söderqvist, som nu fokuserar helt på sin roll som VD för koncernen.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Den tidigare kommunicerade ordern på hetvattenpannor från dotterbolaget Zander & Ingeström, som förväntades ha en positiv påverkan på Christian Berner Tech Trade ABs tredje kvartal, är försenad och förväntas påverka fjärde kvartalet positivt.

VD-KOMMENTARER

Ett kvartal med starkt resultat

Christian Berner redovisar ett bra tredje kvartal med ett starkt resultat och en kraftigt ökad omsättning. Vi ser en positiv utveckling inom koncernen, och detta gäller även för det nyförvärvade Zander & Ingeström AB. Därutöver noterar vi en förbättrad situation i Norge som redovisar ett positivt resultat och en förbättrad orderingång.

Det är glädjande att kunna konstatera att vi även under årets tredje kvartal redovisar ett bra resultat. Koncernens vinstmarginal (EBITA) uppgick till 9,8 (7,1) procent. Omsättningen ökade med 38 procent jämfört med det tredje kvartalet 2017, varav Zander & Ingeström står för en betydande del.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick vinstmarginalen till 12,3 (11) procent. Orderingången var något svagare än föregående kvartal, vilket är normalt under sommarmånaderna. Det råder en fortsatt bra efterfrågan på marknaden med flera maskininvesteringar, bland annat har vi levererat påspackningsmaskiner till Almroths för effektivisering av deras e-handelsverksamhet. Inom affärsområdet Materialteknik var försäljningen inom trähusbyggnation och till verkstadsindustrin stark.

I Danmark noterade vi en vinstmarginal på 2,4 (17,7) procent. Orderingången var bra med flera maskininvesteringar från processindustrin. Vår danska verksamhet har stor andel försäljning av projekt, vilket gör att försäljning och resultat flukturerar mer mellan kvartalen. Under tredje kvartalet 2017 hade vår danska verksamhet bland annat leverans av två stora ordrar på speciallegering, som påverkade resultatet positivt.

I Norge ser vi en återhämtning från fjolårets negativa resultat. Vinstmarginalen uppgick till 1,2 (-10,0) procent, men trots det positiva resultatet är detta en nivå som vi inte är nöjda med. Vi ser dock en bättre orderingång och utveckling i vårt erbjudande inom såväl instrument till fiskeindustrin som på maskiner till offshoreindustrin.

I Finland uppgick vinstmarginalen till 11,9 (13,9) procent. Marknaden ser fortsatt bra ut med investeringar inom processindustrin och fler infrastrukturprojekt inom vibrationsteknik framöver.

Investeringar för fortsatt positiv utveckling
Vi kommer även fortsatt att ha stort fokus på försäljning och tillväxt. Vi genomför nu, med start i Sverige, en ny säljträning i syfte att öka lönsam säljtillväxt genom värdebaserad försäljning. Det vill säga försäljning av tjänster i kombination med produkter. Därutöver gör vi två maskininvesteringar för att möta kundernas efterfrågan på färdiga detaljer och därmed stärka vårt erbjudande.

Christian Berner hjälper kunder med rätt teknisk lösning och har en positiv påverkan på människor och samhället, till exempel rent dricksvatten och en vibrations- och bullerfri miljö. För att illustrera detta lanserade vi under kvartalet vår film People ask us what we do, som finns att se på vår hemsida.

Med ännu ett starkt kvartal bakom oss ser vi fram emot en fortsatt positiv utveckling förkoncernen under avslutningen av året.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 22 oktober 2018, kl. 15.00.

För fullständig rapport se bifogad pdf.