Publicerad 2023-10-27 | 14:00

Delårsrapport kvartal 3

Stark orderingång och resultatutveckling samt minskad nettoskuld

Bolagen inom Christian Berner Tech Trade fortsätter uppvisa ökad orderingång, omsättning och förbättrat resultat tack vare starka erbjudanden i hjärtat av samhällets utmaningar. EBITA ökade i tredje kvartalet med över 26 procent jämfört med föregående år till 21,9 MSEK. Årets första nio månader uppnåddes en EBITA om 53,8 MSEK en förbättring med över 53 procent.

Tredje kvartalet 2023
• Orderingången uppgick till 241,1 (181,3) MSEK, en ökning med 33,0 procent.
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 223,7 (199,2) MSEK, en ökning med 12,3 procent, varav organisk tillväxt utgör 11,3 procentenheter.
• EBITA uppgick till 21,9 (17,3) MSEK, en ökning med 26,7 procent. EBITA marginalen uppgick 9,8 (8,7) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,77 (0,64) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 39,1 (19,5) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 27,2 (10,0) MSEK.

Nio månader i sammandrag
• Orderingången uppgick till 763,7 (658,1) MSEK, en ökning med 16,0 procent.
• Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 707,9 (594,3) MSEK, en ökning med 19,1 procent, varav organisk tillväxt utgör 18,7 procentenheter.
• EBITA uppgick till 53,8 (35,1) MSEK, en ökning med 53,3 procent. EBITA marginalen uppgick 7,6 (5,9) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,84 (1,20) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 57,1 (3,8) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 22,3 (-35,0) MSEK.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet
• På ordinarie årsstämma fastställdes utdelning till aktieägare med fördelning på två utbetalningstillfällen. Den andra utbetalningen har utförts under kvartalet med 5,6 MSEK.
• Dotterbolaget Zander & Ingeström AB tecknade under kvartalet större avtal om leverans av elpannor till Helen Ltd Hanasaari.
• Styrelsen i Christian Berner Tech Trade AB instiftade ett hållbarhetsutskott under kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapport- periodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET
Ännu ett starkt kvartal med tillväxt och lönsamhetsförbättringar
Tredje kvartalet var rekordstarkt med en EBITA på 22 MSEK. Ackumulerat hittills i år är resultatet 54 MSEK, en förbättring jämfört med föregående år om 53 procent och redan 33 procent över helåret 2022. Vi har stabiliserat intjäningen med en större affärsvolym, vilket också givit ett jämnare resultat över året. Vår verksamhet är diversifierad med god spridning över marknader och kundgrupper, och en stark orderingång är ytterligare ett styrketecken.

Flera av dotterbolagen har levererat imponerande resultat i kvartalet. Zander & Ingeström levererade inte bara ett mycket starkt resultat i kvartalet utan har också vunnit flera fina ordrar, däribland den tidigare meddelade ordern om tre högspända elpannor som ska installeras i Helen Ltd Hanasaari i Finland. Elpannorna kommer att öka Hanasaaris koldioxidneutrala fjärrvärmeproduktion. Fler och fler ersätter fossildrivna pannor med högspända elpannor från Zander & Ingeström – det tjänar vi alla på.
Bullerbekämparen har, genom tillverkning i den egna produktionen, under kvartalet levererat större delen av den stora ordern av bullerdämpande manöverhytter de vann förra året samtidigt som de fyllt på orderböckerna. En arbetsmiljö fri från buller är en självklarhet för en ansvarfull arbetsgivare och allt fler kunder efterfrågar Bullerbekämparens lösningar för att åstadkomma det. Faktum är att bullerdämpning är ett viktigt område för fler av koncernens bolag. Under kvartalet har Christian Berner-bolagen i såväl Norge, Sverige som Finland vunnit fina ordrar avseende vibrations- och bullerdämpande material för spårbunden trafik. Det är tillfredsställande att se hur koncernens bolag kan bidra till att göra spårbunden trafik än mer hållbar genom att minska dess ljudpåverkan på omgivningen.

Vi överträffade koncernens marginalmål och nådde 9.8 procent EBITA i kvartalet
De fina affärerna i kombination med det målmedvetna arbetet att öka decentraliseringen och effektivisera verksamheten fortsätter att bära frukt. Koncernens EBITA-marginal ökade till 9,8 procent från 8,7 samma period föregående år och är äntligen över koncernmålet om minst 9 procent. Hittills i år ligger vi nu på 7,6 procent jämfört med 5,9 samma period föregående år. Omsättningen växte i kvartalet med 12 procent och orderingången med hela 33 procent vilket gör att vi fortsätter få med oss en stark orderbok in i kommande kvartal.
Vi är ödmjuka inför rådande affärsklimat, men upplever samtidigt ännu en stabil efterfrågan sett till hela koncernen. En stor del av våra erbjudanden arbetar med samhällets utmaningar; såsom hållbar energi, rent vatten, tysta miljöer. Tack vare målmedvetet arbete har vi en allt starkare finansiell situation, vilket både ger trygghet och samtidigt underlättar för oss att ta vara på de affärsmöjligheter som kan dyka upp framöver. Vi fortsätter att sträva mot en mer effektiv, entreprenörsdriven organisation som är en bra hamn för ytterligare fina verksamheter att inlemma i koncernen.

Caroline Reuterskiöld
Vd och koncernchef Christian Berner Tech Trade AB

Se fullständig rapport i bifogad pdf.