Publicerad 2017-04-24 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1

Stark start på 2017 - ökad orderingång och omsättning - listbytet till Nasdaq Stockholm genomfört Christian Berner Tech Trade AB (publ) började året med en stark orderingång och en omsättningstillväxt på nära 12 procent. Bolaget bytte lista till Nasdaq Stockholm och därmed belastades resultatet med 4,3 MSEK i kostnader avseende detta arbete under kvartalet.

Första kvartalet i sammandrag
(januari – mars 2017)

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 108,5 (97,0) MSEK, en tillväxt om 11,8 procent.
 •  Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (5,3) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 MSEK.
 • EBITA var 1,9 (5,7) MSEK inklusive kostnader för listbyte på 4,3 MSEK.
 • EBITA-marginalen låg på 1,7 (5,8) procent.•
 • Orderingången ökade med 16,4 procent till 125,4 (107,7) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (0,20) SEK.
 • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 21,2 (28,4) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 2,4 (5,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -4,2 (-11,2) MSEK.
 • Kostnader avseende arbetet med listbytet belastade resultatet med 4,3 MSEK i kvartalet, inga utestående kostnader kvarstår.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Den 31 mars bytte Bolaget lista från Nasdaq First North till den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • Ny vd för den norska verksamheten Christian Berner AS, Herman Christian Thon, började sin tjänst 3 april.
 • Bolaget håller bolagsstämma 24 april 2017 på huvudkontoret i Mölnlycke.

VD HAR ORDET

Stark orderingång och omsättningsökning under första kvartalet

Efter listbytet tidigare i år är denna kvartalsrapport Christian Berners första som noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Jag kan konstatera att vi hade en mycket god orderingång under det första kvartalet vilket skapar goda förutsättningar för en fortsatt bra utveckling.

Stark orderingång
Koncernens omsättning under det första kvartalet uppgick till 108,5 (97,0) MSEK. Vi hade en stark orderingång på samtliga våra marknader förutom Norge. Inom infrastruktur och bygg ser vi även en fortsatt bra investeringsvilja vilket är positivt för vårt affärsområde Materialteknik.

EBITA-marginalen uppgick för det första kvartalet till 5,7 (5,8) procent rensat från listbyteskostnaderna på 4,3 MSEK. Det är glädjande att kunna konstatera att detta innebär en återhämtning efter det för oss resultatmässigt svaga fjärde kvartalet 2016. Trots att vi inte är helt nöjda med resultatet för det första kvartalet så ser det ändå positivt ut framöver med den starka orderingången under kvartalet.

Marknadernas utveckling

Särskilt glädjande är utvecklingen i Finland där vi hade ett mycket starkt första kvartal med en EBITA-marginal på 10,7 (0,8) procent. Detta är en nivå som vi inte har varit på tidigare i Finland. Inom Vibrationsteknik har vi fått en mycket bra start på året där ett stort projekt har levererats, men även övriga områden ser väsentligt bättre ut än förra året.

Även i Sverige och Danmark hade vi ett bra kvartal med en EBITA-marginal på 8,6 respektive 9,4 procent. I Sverige har vi i vårt affärsområde Process & Miljö, fått flera order inom gas, energi och högtrycksteknik. Inom affärsområdet Materialteknik vann vi en order på ballastmattor till Värtabanan samt projekt för ett flertal företag inom trähusbyggnation. Det kraftigt ökade byggandet av flerbostadshus i trä och stora investeringar inom infrastruktur är en utveckling som gynnar Materialteknik.

Sedan den 3 april är Herman Thon på plats som ny vd för koncernens norska dotterbolag. Hermans uppdrag är att tillsammans med den övriga organisationen vända utvecklingen i Norge som gjorde ett nollresultat.

Listbyte för fortsatt värdeskapande

Som vi tidigare har kommunicerat var den 31 mars första handelsdagen för Christian Bernerpå Nasdaq Stockholm. Vi har en 120 år lång historia som familjeägt bolag, och sedan oktoberEfter listbytet tidigare i år är denna kvartalsrapport Christian Berners förstasom noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Jag kan konstatera att vi hade enmycket god orderingång under det första kvartalet vilket skapar godaförutsättningar för en fortsatt bra utveckling.Stark orderingång ochomsättningsökning underförsta kvartaletVD HAR ORDET”Listbyte tillNasdaqStockholm.”3 Christian Berner Tech Trade Delårsrapport Kvar tal 1 20172014 har bolaget varit noterat på Nasdaq First North. Med listbytet till Nasdaq Stockholmpåbörjar vi nu en ny resa för bolaget med fortsatt värdeskapande. Vårt ledord för dennafortsatta resa är Expect More. Detta innebär att bolagets kunder, leverantörer, aktieägare, övrigasamarbetspartners samt våra andra intressenter kan förvänta sig mer av Christian Bernerframöver. Vår starka orderingång under det första kvartalet innebär att vi har fått en bra startpå året vilket skapar förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för Christian Berner.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB