Publicerad 2024-02-09 | 08:30

Bokslutskommuniké 2023

Starkt resultat avslutade ett framgångsrikt år

Året avslutades med en EBITA i fjärde kvartalet om 15,7 (5,4) MSEK vilket summerar en EBITA för året om 69,5 (40,5) MSEK. Med fokus på kundaffärerna som ligger i hjärtat av samhällets utmaningar och fortsatt internt arbete med decentralisering har året gett en ökad orderingång, omsättningstillväxt samt väsentligt förbättrat resultat.

Fjärde kvartalet 2023
• Orderingången uppgick till 211,6 (257,6) MSEK, en minskning med 18 procent.
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 234,9 (247,7) MSEK, en minskning med 5,2 procent, varav
4,8 procentenheter organiskt.
• EBITA uppgick till 15,7 (5,4) MSEK, en ökning med 190 procent. EBITA marginalen uppgick 6,7 (2,2) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (0,10) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 24,4 (21,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -7,6 (11,0) MSEK,
inklusive frivillig amortering om 25 MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning på totalt 0,90 (0,60) SEK per aktie.

1 januari–31 december 2023
• Orderingången uppgick till 975,2 (915,7) MSEK, en ökning med 6,5 procent.
• Nettoomsättningen uppgick till 942,8 (842,0) MSEK, en ökning med 12,0 procent.
• EBITA uppgick till 69,5 (40,5) MSEK, en ökning med 71,6 procent. EBITA marginalen uppgick 7,3 (4,8) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,42 (1,30) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 81,5 (25,1) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 14,7 (-24,1) MSEK.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet
• Dotterbolaget Christian Berner AS (Norge) tecknade under kvartalet ett större avtal om leverans av vibrationsdämpande
material till järnvägstunnel i Drammen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET
Ett starkt avslut på ett spännande år
Årets sista kvartal bjöd på en nästan tredubbling av EBITA jämfört med föregående år. Vi stängde därmed helåret med nästan 70 MSEK i EBITA, det högsta resultatet i koncernens historia och drygt 70 procent bättre än föregående år. Vi ser styrkan i våra olika affärer som drivs av samhällsomställningen, och kraften som frigörs när våra dotterbolag och medarbetare får större frihetsgrader att bygga sina affärer med utgångspunkt i sina kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår verksamhet har en bred bas i många olika marknader, men gemensamt är att vi verkar mitt i samhällsutmaningarna.
Under året som gått har vi sett både ökad inflation med påföljande räntehöjningar och hur besvärligare och kostsammare
energiförsörjning fortsatt påverkar vår omgivning. Det tydligaste tecknet för oss har tidvis varit något längre beslutprocesser hos våra kunder, vilket i kvartalet gav något lägre orderingång. Med en orderingång 6.5 procent högre än föregående år på helåret och överstigande årets omsättning har vi säkerställt att vi lämnat året med en högre orderbok än vi startat året med och därmed goda förutsättningar även inför de kommande kvartalen. Återigen ser man styrkan i vår koncern, där olika verksamheter turas om att dra. Under 2023 har vi till exempel sett fin tillväxt inom flödesteknik och elektrisk ånggenerering såväl som våra finska och norska verksamheter överlag, medan den mindre del som riktar sig mot husbyggnation haft betydligt lägre aktivitet under året och antagligen kommer att fortsätta ha det en bit in på 2024.
Ett växande område för såväl oss som världen är carbon capture, där Swedenborgs täta spjäll möjliggör lösningar med både lägre driftskostnader och lägre energibehov.
Vissa delar av Teknik & Distribution har sett en viss påverkan av räntehöjningarna. I första läget har beslutsprocesserna blivit långsammare, vilket påverkat andra halvåret, men underliggande efterfrågan finns där i flera områden. Spännande är till exempel fortsatta satsningar på spårbunden trafik, vilket genererar fina affärer för oss. Ännu ett sådant exempel är vårt
norska dotterbolag Christian Berner AS som vunnit en affär på mer än 10 MNOK avseende vibrationsdämpande material till
järnvägstunneln i Drammen. Det möjliggör en lugnare och tystare miljö för verksamheter på och kring den nya tunneln –
samtidigt som serviceintervallen kan glesas ut.
Vi löser samhällets utmaningar med hållbar teknik.

EBITA nästan tredubblades i det fjärde kvartalet
Vi fortsätter arbetet med att utveckla den decentraliserade strukturen och lyfta varje dotterbolag till sin potential. Under
året har vi kunnat se effekterna av vårt arbete – vi nådde det hittills högsta resultatet i koncernens historia och nästan en
tredubbling av EBITA i fjärde kvartalet. Även om mycket är genomfört återstår en del arbete och vi ser heller inte ännu
fulla effekten av redan genomförda åtgärder. Takten i de organiska förbättringarna väntas dock gå ned något framöver.
I gengäld räknar vi med att kunna frigöra mer tid till förvärvsarbetet. Vi följer dock noga omvärldsläget och är beredda till
åtgärder om vi ser försämring framöver. Marginalen för året landade på drygt 7 procent, knappt 3 procentenheter bättre än föregående år, och när alla våra bolag presterar på sin potential kan vi mer. I takt med att vi får upp resultaten ser vi också vilken fin kassagenerering vi får ut ur verksamheten. I väntan på att kunna sätta vår kassa i arbete valde vi under kvartalet att betala ner 25 MSEK av vår utestående skuld för att inte i onödan dra på oss räntekostnader. Vi har fortsatt goda finansieringsmöjligheter när behov uppstår inför förvärv, vilket skapar hög flexibilitet.
Vi ser fram emot 2024.

Caroline Reuterskiöld
vd och koncernchef Christian Berner Tech Trade AB