Bolagsstyrning

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller extra bolagsstämma den 8 oktober 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till stämman sker från kl 15.30.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid‐ 19 coronaviruset avser bolaget att hålla bolagsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer delta. Anföranden kommer att hållas korta i syfte att begränsa stämmans längd. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas deltaga genom de möjligheter till ombudsröstning som tillhandahålls. Styrelsen ber även aktieägarna begränsa antalet medföljande biträden eller överväga att helt avstå från att medföra biträden.

Länk till kallelse

Protokoll från extra bolagsstämma 2020-10-08

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2020 och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 2 oktober 2020, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Länk till särskilt fullmaktsformulär

Dagordning extra bolagsstämma

Årsredovisning 2019

Styrelsens motiverade yttrande kring vinstutdelning

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorsyttrande styrelsens redogörelse CBTT