Bolagsstyrning

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB hålls torsdagen den 28 april 2022 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Länk till kallelse

Kommuniké från årsstämma 2022

Protokoll från årsstämma i Christian Berner Tech Trade (publ) 28 april 2022 

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 21 april 2022, helst före kl 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Länk till särskilt fullmaktsformulär

Dagordning årsstämma 2022

Valberedningens motiverade yttrande styrelsen 2022

Valberedningens förslag 2022

Styrelsen

Årsredovisning 2021

Hållbarhetsrapport 2021

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten 2021

Bolagsstyrningsrapport 2021

Ersättningsrapport 2021

Revisionsberättelse CBTT 2021

Revisorer

Styrelsens motiverade yttrande kring vinstutdelning

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering 2022

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 2022

Villkor för teckningsoptioner CBTT

Styrelsens förslag till bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier 2022

Christian Berner Tech Tradekoncernens årsredovisning för år 2021 publiceras den 22 mars 2022. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031-33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.