Bolagsstyrning

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB hålls torsdagen den 29 april 2021 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av Covid‐19 (coronaviruset) avser bolaget att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer delta, och koncernens ledande befattningshavare kommer delta i begränsad omfattning. Anföranden kommer att begränsas eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas deltaga genom de möjligheter till ombuds- eller poströstning som tillhandahålls. Styrelsen ber även aktieägarna begränsa antalet medföljande biträden eller överväga att helt avstå från att medföra biträden.

Länk till kallelse

Kommuniké från årsstämman 2021

Protokoll från årsstämma i Christian Berner Tech Tade AB publ 29 april 2021

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2021 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 22 april 2021, helst före kl 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Länk till särskilt fullmaktsformulär

Länk till formulär för poströstning

Dagordning årsstämma 2021

Valberedningens motiverade yttrande styrelsen 2021

Valberedningens förslag 2021

Styrelsen

Föreslagna nya styrelseledamöter

Årsredovisning 2020

Hållbarhetsrapport 2020

Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten 2020

Bolagsstyrningsrapport 2020

Ersättningsrapport 2020

Revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten 2020

Revisorns yttrande enligt ersättning till ledande befattningshavare

Revisorer

Styrelsens motiverade yttrande avseende förslag till vinstutdelning och återköp 2021

Styrelsens förslag till vinstdisposition 2021

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2021

Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande 2021

Styrelsens förslag till bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier 2021

Christian Berner Tech Tradekoncernens årsredovisning för år 2020 publiceras den 24 mars 2021. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031-33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.