Årsstämma 2020

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ) hålls onsdagen den 10 juni 2020 kl 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Åtgärder för att minska risk för smittspridning
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid‐ 19 coronaviruset avser bolaget att hålla årsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer delta, och koncernens ledande befattningshavare kommer delta i begränsad omfattning. Anföranden kommer att begränsas eller ställas in i syfte att begränsa stämmans längd. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas deltaga genom de möjligheter till ombudsröstning som tillhandahålls. Styrelsen ber även aktieägarna begränsa antalet medföljande biträden eller överväga att helt avstå från att medföra biträden.

Mot bakgrund av den rådande situationen med covid -19 och för att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på årsstämman erbjuder även bolaget med stöd av gällande bestämmelse i bolagets bolagsordning en möjlighet för aktieägare att utse bolagets CFO Torbjörn Gustafsson till ombud att rösta å aktieägares vägnar enligt särskild fullmakt som finns tillgänglig på bolagets hemsida enligt ovan. Sådan fullmakt ska vara bolaget tillhanda på samma sätt och vid samma tidpunkt som angivits ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 3 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Länk till kallelse

Protokoll från årsstämman 2020

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2020 och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 3 juni 2020, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Anförande av Vd Bo Söderqvist

Länk till fullmaktsformulär

Länk till särskilt fullmaktsformulär

Dagordning årsstämma 2020

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslaget av styrelse

Uppgift om föreslagna styrelseledamöter

Årsredovisning 2019

Hållbarhetsrapport 2019

Bolagsstyrningsrapport 2019

Revisionsberättelse 2019

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Revisorns yttrande enligt ersättning till ledande befattningshavare

Revisorer

Styrelsens motiverande yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering

Riktlinjer för ersättning

Förslag bolagsordning 10 juni 2020

Christian Berner Tech Tradekoncernens årsredovisning för år 2019 publiceras den 20 mars 2020. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.