Årstämma

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ) hålls onsdagen den 24 april 2019 kl 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Länk till kallelse

Protokoll från årsstämman 2019

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 april 2019 och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 16 april 2019, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Dagordning årsstämma 2019

Valberedningens arbete samt motiverat yttrande beträffande förslaget av styrelse

Uppgift om föreslagna styrelseledamöter

Årsredovisning 2018

Hållbarhetsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2018

Revisionsberättelse 2018

Revisorns yttrande enligt ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens motiverande yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen

Styrelsens motiverade yttrande kring vinstutdelning

Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering


Christian Berner Tech Tradekoncernens årsredovisning för år 2018 publiceras den 21 mars 2019. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.