Årsstämma

Årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ) hålls måndagen den 23 april 2018 kl 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke.

Länk till kallelse

Aktieägare som vill delta på stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2018 och måste anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17 april 2018, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet.

Länk till fullmaktsformulär

Christian Berner Tech Tradekoncernens årsredovisning för år 2017 publiceras den 22 februari 2018. Tryckt exemplar kan beställas hos bolaget, via e-post info@christianberner.com eller på telefon 031 33 66 900.

På webbsidan för Bolagsstyrning publicerar Christian Berner Tech Trade information om koncernens styrning, t ex. information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning.

Länk till kommuniké

Länk till protokoll årsstämma 2018