Om oss

Affärsmodell

Mission

Christian Berner Tech Trade utvecklar och hjälper sina kunder med rätt lösning.

Vision

Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Affärsidé

Christian Berner Tech Trade erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Bolaget gör kunderna mer konkurrenskraftiga och förenklar deras vardag, genom kvalificerad behovsanalys, rådgivning, service och utveckling. Våra främsta konkurrensfördelar är hög teknisk kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet.

Marknadstrender

Som teknikhandelsbolag påverkas Christian Berner av förändringar i hur bolagets kunder och leverantörer organiserar sin verksamhet. Genom att tillföra stor kundvärde stärker Christian Berner sin roll i värdekedjan.

Den underliggande tillväxten på våra marknader är främst beroende av tillväxten i de branscher som våra kunder är verksamma inom. Våra viktigaste kundsegment är pappers- och massaindustrin, kommunala sektorn, spårbunden infrastruktur, processindustrin, byggindustrin, livsmedelsindustrin och gruvindustrin.

Bland våra kunder finns tre tydliga trender som påverkar vår verksamhet positivt. För det första fokuserar många industriföretag i norra Europa allt mer på sin kärnverksamhet vilket ökar behovet av nära samarbete med leverantörer som har hög teknisk kunskap om kundens processer och behov.

För det andra strävar många kunder efter att krympa sina interna service- och underhållsavdelningar vilket ökar efterfrågan på externa tjänster.

Tidigare analoga processer börjar nu digitaliseras, till exempel inom orderhantering och fakturering eller inom installation och underhåll. I dag börjar en stor del av kundresorna på nätet, vilket ställer allt högre krav på smidiga digitala produktkataloger och stöd som leder kunden rätt. Samtidigt ökar  e-handel för standardartiklar samt för reserv- och slitdelar.

För det tredje försöker industriföretag generellt använda färre leverantörer för att sänka administrationskostnader och korta ledtider vilket leder till minskad kapitalbindning. Detta innebär att kunderna efterfrågar aktörer som kan erbjuda ett större produkt och tjänsteutbud samt leveranser inom hela Norden.

Strategi

Det övergripande strategiska målet är lönsam och hållbar tillväxt som uppnås genom en strategi som fokuserar på värdeskapande för alla intressenter.

1. Öka värdet i värdekedjan.

Strategin utgår från Christian Berners roll som teknikhandelsbolag. Teknikhandelsföretag strukturerar försörjningskedjor och förenklar inköps- och försäljningsprocesser för både leverantörer och kunder.

2. Portföljoptimering

Christian Berner utvärderar sina produktområden, samt potentiella förvärv, utifrån tre parametrar: kundvärde, hållbarhet och lönsamhet.

3. Verktyg för kontinuerliga förbättringar

  • Samarbeten och teknisk kompetens: Vi samarbetar med leverantörer som genom egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med stort teknikinnehåll.
  • Decentralisering med synergier:  De affärsnära besluten fattas i dotterbolagen.
  • Ökad mervärdesförsäljning: Genom försäljning av produkter, kvalificerad rådgivning och tjänster som blir värdeskapande lösningar.
  • Fokus på miljöteknik: Erbjudandet inom miljöteknik delas in i fyra områden: tysta miljöer, rent vatten, hållbara produkter och hållbar överskottskraft.
  • Förvärv: Förvärven ska stärka och flytta fram vår position inom prioriterade områden genom att tillföra nya produkter, nytt kunnande och förstärka vårt existerande erbjudande till kunderna.

Finansiella mål

Omsättningstillväxt:* ≥10 %

EBITA-marginal:* 9 %

Soliditet: 35 %

Avkastning på eget kapital: 25 %

Utdelning: 30–50% (av resultatet efter skatt)

* I genomsnitt per år över en konjunkturcykel.

 

  • Genomsnittlig omsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel inklusive förvärv.
  • EBITA-marginalen ska i genomsnitt vara 9 procent per år över en konjunkturcykel.
  • Bolaget ska ha en soliditet om 35 procent.
  • Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 25 procent.
  • Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Christian Berners mål är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn kommer dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.