Om oss

Affärsmodell

Mission

Christian Berner Tech Trade utvecklar och hjälper sina kunder med rätt lösning.

Vision

Vi skapar innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle.

Affärsidé

Christian Berner Tech Trade erbjuder tekniska lösningar, produkter och service till företag och offentliga verksamheter i de nordiska länderna. Bolaget gör kunderna mer konkurrenskraftiga och förenklar deras vardag, genom kvalificerad behovsanalys, rådgivning, service och utveckling. Våra främsta konkurrensfördelar är hög teknisk kompetens, servicenivå och leveranssäkerhet.

Drivkrafter

Kunddrivna trender och drivkrafter

Den underliggande tillväxten på våra marknader är främst beroende av tillväxten i de branscher som våra kunder är verksamma inom. Våra viktigaste kundsegment är pappers- och massaindustrin, verkstadsindustrin, byggindustrin, livsmedelsindustrin samt petrokemi och raffinaderi.

Bland våra kunder finns tre tydliga trender som påverkar vår verksamhet positivt. För det första fokuserar många industriföretag i norra Europa allt mer på sin kärnverksamhet vilket ökar behovet av nära samarbete med leverantörer som har hög teknisk kunskap om kundens processer och behov.

För det andra strävar många kunder efter att krympa sina interna service- och underhållsavdelningar vilket ökar efterfrågan på extern service och support.

För det tredje försöker industriföretag generellt använda färre leverantörer för att sänka administrationskostnader och korta ledtider vilket leder till minskad kapitalbindning. Detta innebär att kunderna efterfrågar aktörer som kan erbjuda ett större produkt och tjänsteutbud samt leveranser inom hela Norden.

Strategi

Vi har satt upp tydliga mål för försäljningstillväxt och utdelning till aktieägare och vår strategi för att nå målen är att arbeta efter följande huvudpunkter: ökad mervärdesförsäljning, fokus på miljöteknik, tydlig tillväxtstrategi, långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer och starka marknadspositioner, säljorganisation med hög teknisk kompetens och decentraliserad organisation med stark lokal förankring.

 • Ökad mervärdesförsäljning: Vi ser en tydlig möjlighet att skapa mervärde för kunder och leverantörer genom att låta vår kunskapsbank vara en del av erbjudandet.
 • Fokus på miljöteknik: I dagens samhälle är miljöaspekten en central del av beslutsfattandet och allt fler investeringar är miljödrivna.
 • Tillväxtstrategi: Vår tillväxt ska ske genom att dels växa inom nya och befintliga produktområden, dels genom att bredda erbjudandet, till exempel genom utökad support, utbildning och andra eftermarknadstjänster. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv på den nordiska marknaden.
 • Starka leverantörssamarbeten och marknadspositioner: Vi samarbetar med leverantörer som genom egen produktutveckling tillhandahåller marknadsledande och högkvalitativa produkter med stort teknikinnehåll.
 • Säljorganisation med hög teknisk kompetens: Våra säljare har djup teknisk kompetens inom sina respektive nischer och ingående kunskap om kundernas produktionsprocesser.
 • Decentraliserad organisation: De bästa affärsbesluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov och processer.
 • Förvärvsstrategi: Förvärven ska stärka och flytta fram vår position inom prioriterade områden genom att tillföra nya produkter, nytt kunnande och förstärka vårt existerande erbjudande till kunderna.

Finansiella mål

Omsättningstillväxt:* ≥10 %

EBITA-marginal:* 9 %

Soliditet: 35 %

Avkastning på eget kapital: 25 %

Utdelning: 30–50% (av resultatet efter skatt)

* I genomsnitt per år över en konjunkturcykel.

 

 • Genomsnittlig omsättningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel inklusive förvärv.
 • EBITA-marginalen ska i genomsnitt vara 9 procent per år över en konjunkturcykel.
 • Bolaget ska ha en soliditet om 35 procent.
 • Räntabiliteten på eget kapital ska uppgå till 25 procent.
 • Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och utdelningstillväxt. Christian Berners mål är att dela ut 30–50 procent av resultatet efter skatt. Hänsyn kommer dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.