Publicerad 2015-03-27 | 08:00

Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

KALLELSE

Christian Berner Tech Trade AB (publ) håller årsstämma den 29 april 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker från kl 14.00.

RÄTT ATT DELTA. ANMÄLAN 

Rätt att delta i Christian Berner Tech Trade AB:s årsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 april 2015 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 23 april 2015, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Christian Berner Tech Trade AB, attention: Anna Boqvist, Box 88, 435 22 Mölnlycke eller per telefon 031 – 336 69 00 eller per e-post anna.boqvist@christianberner.com, eller på bolagets hemsida www.christianberner.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två). 

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. 

Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 23 april 2015. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad i aktieboken den 23 april 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.       Stämmans öppnande;

2.       Val av ordförande vid stämman;

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd;

4.       Godkännande av dagordningen;

5.       Val av en eller två justeringspersoner;

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;             

7.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;

8.       VD:s anförande;

9.       Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

10.     Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust;

11.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD;

12.     Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.

13.     Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.

14.     Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer.

15.     Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning.

16.     Stämmans avslutande.
 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman, styrelse mm (punkt 2 och 12-15 på dagordningen)

Valberedningen representerar bolagets tre största ägare och består av Fabian Hielte, Ernström & C:o, Peter Rönström, Lannebo Fonder samt Joachim Berner, Christian Berner Invest, tillika styrelsens och valberedningens ordförande. De tre största aktieägarna innehar tillsammans 89,5 procent av rösterna och 83,2 procent av kapitalet. Valberedningen föreslår följande.

Ordförande vid stämman:

Advokat Olof Jisland.

Antal styrelseledamöter:

Sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvoden:

Ordföranden: 500.000 kronor.
Envar av övriga ledamöter: 100.000 kronor.

Styrelse:

Joachim Berner                     (omval)

Anders Birgersson                (omval)

Lars Gatenbeck                    (omval)

Charlotte Utterström              (omval)

Nicolas Berner Wolf              (omval)

Malin Domstad                     (nyval)

Till styrelseordförande föreslås Joachim Berner (omval).

Revisor:
 

Registrerade revisionsbolaget PwC med Magnus Götenfelt som huvudansvarig revisor att väljas på ett år.

Arvode till revisor:

Arvode enligt godkänd räkning.

Valberedning:

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Valberedningens ledamöter utses av stämman. Valberedningen utser inom sig ordförande. Namnen på de personer som ingår i valberedningen skall sedan publiceras på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant till valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete slutförts, skall den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag för beslut om stämmoordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt valberedning. 

Joachim Berner, Christian Berner Invest (omval)

Fabian Hielte, Ernström & C:o (omval)

Peter Rönström, Lannebo Fonder (omval)

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska lämnas med 25 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 4 maj 2015. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB: s försorg den 7 maj 2015.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 18.759.398 varav 1.250.000 A-aktier och 17.509.398 B-aktier.

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster är 30.009.398.

HANDLINGAR

Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets hemsida.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

ÖVRIGT

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om bolagets finansiella ställning samt de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Christian Berner Tech Trade AB, attention: Anna Boqvist, Box 88, 435 22 Mölnlycke Göteborg eller e-post: anna.boqvist@christianberner.com

Mölnlycke i mars 2015

Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Styrelsen