Publicerad 2018-04-23 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1 Januari – Mars 2018

Första kvartalet i sammandrag (januari – mars 2018)

  • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 137,3 (108,5) MSEK.  En förbättring mot föregående år, där Z&I stod för 21,4 MSEK och underliggande ökning, från jämförbar verksamhet Q1 2017, var 3,9%. 
  • EBITA var 7,8 (1,9) MSEK och EBITA-marginalen låg på 5,7 (1,7) %, där Z&I stod för 5,4 MSEK och en EBITA marginal på 25,5%. Justerat för förvärvskostnader uppgick EBITA till 11,3 MSEK och den justerade EBITA-marginalen var 8,2%.
  • Orderingången uppgick till 151,4 (110,6) MSEK, varav Z&I stod för 6,4 MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,25 (0,01) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 3,8 (2,4) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -48,2 (-4,2) MSEK.  

Viktiga händelser under rapportperioden

  • Z&I har förvärvats och inkluderats, som nytt bolag i Christian Berner Tech Trade AB, från mars månad. Således inkluderas mars månads resultaträkning för Z&I i koncernens räkenskaper.
  • Omstrukturering inom affärsområde Process & Miljö i Sverige, där kontor i Malmö stängs och verksamhet flyttas till Mölnlycke.
  • Återköp av aktier har avslutats i enlighet med kommunicerat pressmeddelande. Antalet aktier i eget förvar per sista mars 2018 uppgår till 72 357.

VD HAR ORDET

Det blev ett bra, händelserikt och spännande första kvartal för Christian Berner. Genom förvärvet av Zander & Ingeström AB, vilket kommer stärka koncernen, och med ett bra resultat under kvartalet har vi lagt en god grund för en fortsatt positiv utveckling under året.

Starkt resultat och kraftig omsättningsökning
Det är glädjande att kunna konstatera att vi inleder 2018 med ett bra kvartal där koncernens EBITA-marginal uppgick till 5,7 (1,7) procent. Resultatet belastas av engångskostnader för förvärvet av Zander & Ingeström AB samt av omstruktureringskostnader hänförliga till nedläggningen av bolagets kontor i Malmö. Rensat för dessa kostnader (totalt cirka 4,3 MSEK) gör vi det bästa kvartalet någonsin med en justerad EBITA-marginal som uppgick till 8,8 procent.

Omsättningen ökade med 26,5 procent jämfört med det första kvartalet 2017. Merparten av denna ökning är kopplad till det förvärvade dotterbolaget Z&I, men även rensat för förvärvet ökade omsättningen med hela 6,8 procent.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 11,7 (8,6) procent och orderingången var fortsatt god under kvartalet. På marknaden för trähusbyggnation råder en fortsatt ökad efterfrågan på vibrationsdämpande material, och därutöver har vi fått flera order inom vattenrening samt ett flertal maskininvesteringar inom processindustrin. I mars hade Z&I en mycket stark månad med stora leveranser på värmesidan till Kina.

Även i Danmark hade vi ett bra kvartal, om än något svagare än förra året, med en EBITA-marginal på 5,8 (9,9) procent. Orderingången var dock mycket stark vilket borgar för att fjolårets positiva trend kan hålla i sig även i år.

I Norge däremot hade vi ett svagt kvartal med ett negativt resultat vilket vi givetvis inte är nöjda med. Orderingången var dock bättre och organisationen stärktes under kvartalet med tre säljare vilket skapar förutsättningar för ökad försäljning under resten av året. Det är även positivt att vi ser en fortsatt god utveckling i vårt erbjudande till fiskeindustrin.

Det är mycket glädjande att Finland fortsätter att utvecklas stabilt där EBITA-marginalen uppgick till 9,0 (10,7) procent. Inom bland annat vårt serviceerbjudande till pappersbruken samt vibrationsteknik till olika branscher har vi haft fortsatta framgångar under kvartalet.

Rivstart på 2018 med stort och viktigt förvärv
Vi kommer fortsatt under 2018 att fokusera på lönsam tillväxt och förvärv. Prioriterat är också att vända utvecklingen i Norge under året.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB