Publicerad 2019-02-21 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké Januari – december 2018

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober- december 2018)

• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 169,1 (117,0) MSEK, en total ökning på 44,6 procent där Z&I stod för 51,2 MSEK av ökningen.
• EBITA uppgick till 14,8 (4,0) MSEK, varav Z&I bidrog med 14,7 MSEK. Total EBITA-marginal blev 8,7 (3,4) procent.
• Orderingången uppgick till 235,2 (106,8) MSEK, varav Z&I stod för 112,5 MSEK.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,63 (0,21) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 16,4 (4,7) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 8,9 (7,0) MSEK.

Tolv månader i sammandrag (januari – december 2018)

• Nettoomsättningen för årets uppgick till 617,6 (449,6) MSEK, en tillväxt om 37,4 procent, där Z&I stod för 149,1 MSEK.
• EBITA uppgick till 51,8 (21,5) MSEK, varav Z&I stod för 31,9 MSEK. EBITA-marginalen låg på 8,4 (4,8) procent.
• Orderingången hade en tillväxt om 49,3 procent till 674,2 (451,5) MSEK. Z&Is orderingång under perioden marsdecember 2018 uppgick till 192,9 MSEK och står därmed för den största delen av ökningen.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,02 (0,84) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 44,4 (16,3) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -31,3 (-0,3) MSEK.
• Z&I förvärvades och inkluderats, som nytt bolag i Christian Berner Tech Trade AB, från mars månad. Således inkluderas resultaträkning för Z&I i koncernens räkenskaper från och med mars månad. Totalt innebar förvärvet engångskostnader kopplat till rådgivning på 3,5 MSEK.
• Under första kvartalet gjordes en omstrukturering inom affärsområde Process & Miljö i Sverige, där kontor i Malmö stängs och verksamhet flyttas till Mölnlycke vilket påverkade kostnaderna med 0,8 MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 0,75 (0,50) kr per aktie.

VD HAR ORDET

Ett bra fjärde kvartal och helår där Zander & Ingeström bidrar starkt.

Christian Berner Tech Trade redovisar ett förbättrat resultat och ökad omsättning för såväl det fjärde kvartalet som för helåret 2018. Zander & Ingeström, som vi förvärvade i början av fjolåret, hade 2018 ett rekordår och bidrog starkt till utvecklingen. För framförallt vår övriga verksamhet i Sverige samt vårt dotterbolag i Norge finns däremot förväntningar att förbättra lönsamheten under 2019.

Ökat resultat och omsättning
Christian Berners EBITA-marginal för det fjärde kvartalet uppgick till 8,7 (3,4) procent. Omsättningen ökade med 44,6 procent till 169,1 (117,0) MSEK. För helåret 2018 uppgick EBITA-marginalen till 8,4 (4,8) procent medan omsättningen ökade med 37,4 procent till 617,6 (449,6) MSEK.

En starkt bidragande orsak till koncernens ökade resultat och omsättning var att Zander & Ingeström, som vi förvärvade i början av 2018, hade ett rekordår förra året. Bolaget har bidragit till att Christian Berners samtliga lönsamhetstal har förbättrats.

Marknadernas utveckling
Bortsett från Zander & Ingeström fick vi i Sverige inte lönsamheten att lyfta i paritet med vår omsättningstillväxt under 2018. Jag förväntar mig därför en förbättrad lönsamhet under 2019, inte minst i vårt affärsområde Materialteknik där bland annat färre stora infrastrukturprojekt hade en negativ påverkan på resultatet under 2018. Vi ser nu en förbättrad förfrågan inom infrastruktur samt att vi nu också har mer bearbetning/produktion in-house vilket kommer att förbättra vår lönsamhet.

Vårt norska bolag noterade under fjolåret en vändning med förbättrad försäljning och orderingång samt ett positivt resultat. Den positiva utvecklingen kom dock av sig mot slutet av året, vilket bland annat kan förklaras av att en av våra kunder ställde in sina betalningar varför vi har reserverat en fordran på cirka 0,5 MSEK. Sammantaget är dock vårt resultat i Norge klart bättre än under 2017. Även här förväntar jag mig en ännu bättre utveckling under 2019.

I Danmark hade vi ytterligare ett starkt år med bland annat bra försäljning av ballastvattensystem till rederiet Norden och order på förpackningsmaskiner till livsmedelsindustrin. I Finland kan 2018 sammanfattas som godkänt med en stark försäljning av vibrationsdämpande material inom affärsområdet Materialteknik. Därutöver hade vår serviceverksamhet i Lojo till pappersindustrin en bra beläggning.

Fokus på lönsamhet
Vi kommer under 2019 att fortsätta fokusera på lönsam tillväxt och mer värdebaserad försäljning. Detta genom bland annat ökad försäljning av egna produkter som Fillflex-maskiner och värmepannor från Zander & Ingeström, samt ökad förädling och bearbetning till färdiga kundartiklar inom affärsområdet Materialteknik från vår maskinpark i Mölnlycke. Jag kan konstatera att vår orderingång för 2018 är betydligt större än 2017 med rekord för Z&I och en ökning för hela koncernen med 49,3 procent.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 21 februari 2019, kl. 12:00 CET.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.