Publicerad 2017-02-22 | 11:00

Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké januari-december 2016

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober – december 2016)

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 116,1 (118,4) MSEK.
 • Rörelseresultat för perioden uppgick till 3,9 (7,9) MSEK.
 • EBITA var 4,2 (8,3) MSEK.
 • EBITA-marginalen låg på 3,7 (7,0) procent.
 • Orderingången ökade med 9,5 procent till 110,6 (101,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,23 (0,54) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 4,7 (9,9) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 7,5 (20,9) MSEK.
 • Kostnader avseende arbetet med listbytet belastade resultatet med 1,5 MSEK i kvartalet.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Det planerade listbytet till Nasdaq Small Cap senareläggs till kvartal 1 2017.

Helår i sammandrag (januari – december 2016)

 • Nettoomsättningen för helår 2016 var 429,1 (445,5) MSEK.
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 23,8 (24,1) MSEK.
 • EBITA uppgick till 25,1 (25,4) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade till 5,9 (5,7) procent.
 • Orderingången uppgick till 431,2 (430,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,99 (1,20) SEK.
 • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 26,0 (31,0) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ackumulerat var 23,7 (26,2) MSEK. Totalt kassaflöde för helår var -7,4(24,2) MSEK.
 • I resultatet ligger kostnader som belastar resultatet med 4,4 MSEK för bolagets planerade listbyte.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 (0,50) kronor per aktie.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

 • VD:n för koncernens norska bolag Christian Berner AS kommer att lämna sin tjänst och bolaget under våren 2017. Rekrytering av hans efterträdare har inletts.

VD-ord

Bra resultat 2016 trots svagt fjärde kvartal

Trots ett svagare fjärde kvartal lyckades Christian Berner för helåret 2016 nå ett bra resultat och en fortsatt förbättrad lönsamhet. De två förvärv som vi genomförde under förra året samt vårt kontinuerliga arbete med att fortsatt utveckla bolaget har stärkt Christian Berners position.

Koncernens EBITA-marginal för det fjärde kvartalet uppgick till 3,7 procent. Detta för oss svaga resultat förklaras av att vi hade ett sämre kvartal i Sverige. Eftersom vår svenska verksamhet står för nästan två tredjedelar av Christian Berners intäkter påverkade det hela koncernens resultat. Ett glädjeämne i Sverige under det fjärde kvartalet var dock den goda orderingången, inte minst inom affärsområdet Process & Miljö, vilket ger goda förhoppningar om en bra start på 2017. Även i Finland hade vi en relativt svag avslutning på året. Däremot hade vi i såväl Danmark som Norge ett starkt fjärde kvartal med en EBITA-marginal på 8 procent respektive 17 procent på dessa marknader. Affärsområdet Materialteknik hade en stark avslutning på året med ökad nettoomsättning och resultat. EBITA-marginalen på 8,3 procent är nästan dubbelt så hög som för det fjärde kvartalet 2015. Affärsområdet Process & Miljö däremot hade ett svagt fjärde kvartal där både nettoomsättning och resultat minskade jämfört med samma period föregående år. EBITAmarginalen uppgick till 6,0 procent.

Stärkta marginaler under 2016

För 2016 som helhet är det glädjande att kunna konstatera att den goda utveckling som bolaget har haft i flera år fortsätter. Koncernens resultat uppgick till 25,1 MSEK med en EBITAmarginal på 5,9 procent, trots kostnader för det planerade listbytet samt stora investeringar i framtagandet av bolagets nya varumärkesstrategi. Rensat för kostnader för listbytet uppgick resultatet till 29,5 MSEK och EBITA-marginalen till 6,9 procent. Detta är nivåer som vi inte har varit på tidigare, men vi har förutsättningar och är på väg att nå ännu bättre resultat. Vår målsättning är att nå en EBITA-marginal på nio procent. Vi hade ett mycket bra år i Sverige och Danmark. I Sverige drevs utvecklingen av en stark bygg- och infrastrukturmarknad medan Danmark gynnades av en bra investeringsvilja inom processindustrin. På våra övriga marknader, Norge och Finland, behöver vi dock göra ett omtag och lyfta nivån under 2017. Därmed finns det potential för koncernen som helhet att ytterligare stärka våra marginaler.

Båda affärsområdena bidrar

Affärsområdet Materialteknik uppvisade en stark lönsamhet under 2016 med en EBITAmarginal på 10,7 procent. Utvecklingen drevs främst av en stark marknad med god investeringsvilja inom infrastruktur samt i byggindustrin. Även affärsområdet Process & Miljö hade en positiv utveckling under 2016 där EBITAmarginalen uppgick till 6,9 procent. En stark försäljning i Sverige och Danmark inom förpacknings-, livsmedels- och processindustrin bidrog till den goda resultatutvecklingen.

Fortsatt fokus på försäljning och kostnadseffektivitet

En besvikelse under 2016 var bolagets omsättning där vi inte lyckades nå den tillväxt som vi önskar. Nettoomsättningen uppgick 2016 bara till 429 MSEK, vilket främst kan förklaras av den negativa utvecklingen i Norge. Vi är framförallt verksamma inom den landbaserade industrin i Norge, men eftersom den drogs med av nedgången inom offshore påverkade det även oss. Däremot förbättrades bruttomarginalen genom en bättre affärs- och produktmix med mer löpande affärer, medan stora projekt stod för en mindre andel av försäljningen. Den minskande nettoomsättningen gör bolagets resultat och ökade lönsamhet än mer glädjande. Detta visar att vi har utvecklat en kostnadseffektiv verksamhet vilket lägger grunden för fortsatt lönsam tillväxt framöver. Vi ska även fortsättningsvis vara kostnadseffektiva, men samtidigt växa såväl genom organiskt som förvärv. Under 2017 kommer vi fokusera på att öka vår försäljning av bolagets tjänsteutbud samt stärka erbjudandet ytterligare genom nya produkter och leverantörer. Vår ambition är även att öka förvärvstakten framöver och vi utvärderar kontinuerligt kvalitetsbolag som kan stärka bolagets position på våra olika marknader.

Nöjda kunder, men vi vill mer

Vårt starka resultat hänger ihop med att vi har nöjda kunder. Detta blir tydligt av resultaten i bolagets kundmätning som vi gjorde i slutet av 2016. Nöjd-kund-index/ambassadörsindex, som visar hur stor andel av kunderna som kan tänka sig att rekommendera Christian Berner till andra, fortsätter att utvecklats mycket positivt. Men såväl våra kunder som leverantörer förväntar sig mer, och vi både vill och kan mer. Detta har vi tagit fasta på i arbetet med vår varumärkesstrategi där vårt löfte till våra intressenter är ”Expect more”. Detta innebär att du kan förvänta dig ännu mer av Christian Berner framöver. Jag känner en optimism inför framtiden. 2017 kommer att bli ännu ett spännande år för Christian Berner med bland annat vårt planerade listbyte till Small Cap under det första kvartalet. Listbytet kräver att vi blir än mer professionella och kan möta upp de krav som marknaden ställer på oss. Jag kan konstatera att vi står väl rustat för detta nästa steg som även ger oss nya affärsmöjligheter för tillväxt och utveckling av Christian Berner.

Bo Söderqvist vd,
Christian Berner Tech Trade AB