Publicerad 2016-08-17 | 11:01

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport Kvartal 2, april-juni 2016

STARKT ANDRA KVARTAL Christian Berner Tech Trade AB (publ) hade ett starkt andra kvartal med 4 procent omsättningstillväxt och en resultatökning, (EBITDA) nära 50 procent. Bolaget genomförde även ett förvärv under perioden.

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
(APRIL – JUNI 2016)

 • Total omsättning uppgick till 119,0 (114,6) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) var 9,8 (6,6) MSEK vilket är en ökning på 48 procent.
 • EBITDA-marginalen var 8,3 (5,8) procent.
 • Orderingången uppgick till 115,5 (128,3) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 (0,21) SEK. 
 • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 30,8 (26,4) procent. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 6,7 (6,3) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -1,9 (-6,3) MSEK inkluderat aktieutdelning på 9,4 MSEK. Bolaget höll årsstämma 28 april 2016. Utdelning på 0,50 kr per aktie, totalt 9,4 MSEK betalades ut till aktie-ägarna.
 • Förvärv av Fillflex AB.

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG
(JANUARI – JUNI 2016)

 • Total omsättning första halvåret var 216,2 (219,7) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 32 procent till 16,2 (12,3) MSEK.
 • EBITDA-marginalen var 7,5 (5,6) procent.
 • Orderingången uppgick till 223,2 (235,8) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,55 (0,40) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ackumulerat var 11,9 (11,0) MSEK. Totalt kassaflöde de första 6 månaderna var -13,1 (-0,7) MSEK. 
 • Ackumulerat i resultatet ligger kostnader för det planerade listbytet på 2,1 MSEK.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Förvärv av PlastKapTek Sverige AB.
 • Fastställande av nya finansiella mål.

VD-kommentar
Händelserikt kvartal med förvärv och bra resultat
Den positiva trenden för Christian Berner Tech Trade håller i sig efter ännu ett starkt kvartal. Vårt fokus på lönsam tillväxt och kostnadseffektivitet fortsätter att ge resultat. De två förvärv som vi hittills har genomfört i år stärker vår position ytterligare på den nordiska marknaden.

Resultatet (EBITDA) för koncernen uppgick under det andra kvartalet till 9,8 (6,6) MSEK. Vi kan därmed summera att det blev ett starkt första halvår för bolaget med ett ackumulerat resultat för koncernen på 16,2 (12,3) MSEK.

Det andra kvartalet har även präglats av arbetet med de två bolag som vi har förvärvat samt bolagets kommande listbyte under hösten. Det är glädjande att kunna konstatera att vår organisation har kunnat hantera dessa händelser på ett bra sätt.

Våra marknader
Sverige hade ännu ett starkt kvartal och en fortsatt god orderingång vilket skapar förutsättningar för en bra resultatutveckling även framöver. Marknaden präglades av en fortsatt bra investeringsvilja, inte minst inom infrastrukturprojekt och byggindustrin. Under kvartalet fick vi ett flertal nya projekt, bland annat för SCA Obbola, Semper samt SL.

Danmark redovisade ett bra resultat för det andra kvartalet och fortsätter därmed den positiva trenden. Lönsamheten har stabiliserats på en bättre nivå än tidigare och orderingången har förbättrats. Vi ser en viss osäkerhet på marknaden där vissa investeringar skjuts på framtiden medan den löpande försäljningen har haft en fortsatt positiv utveckling.

Norges resultatutveckling har varit sämre än förväntat. Det är glädjande att orderingången har varit bra under sommaren där bland annat ett stort projekt för Orkla efter rapportperiodens slut kommer att bidra till ett förbättrat resultat framöver. Ett intensifierat arbete med att få in fler order på den norska marknaden kommer att krävas under det andra halvåret.

I Finland har vi under året lyckats vända till ett positivt resultat och marknadsläget ser bättre ut framöver. Inom affärsområdet Materialteknik går området vibrationsteknik bra med flera nya projekt både inom byggindustrin och järnväg och vi ser en fortsatt god utveckling under det andra halvåret. Det är också positivt att vår serviceverksamhet i Lojo nu går bättre.

Två förvärv som stärker vår position
I juni förvärvade vi Fillflex AB som kommer att stärka Christian Berners position inom vätskefyllning på den nordiska marknaden. Bolagen kompletterar varandra väl, vilket skapar goda förutsättningar för tillväxt inom fyllning och förpackning. Fillflex ingår, enligt plan, sedan den 1 juli i affärsområdet Process & Miljö.

Efter rapportperiodens slut förvärvades plastbearbetningsföretaget PlastKapTek Sverige AB som bearbetar och levererar plast från halvfabrikat till färdig produkt. Förvärvet stärker vår position inom bearbetade plastprodukter på den nordiska marknaden där mer färdigbearbetade detaljer efterfrågas, vilket gör maskinbearbetning strategiskt allt viktigare. PlastKapTek kommer att ingå i affärsområdet Materialteknik från september i år.

Vi utvärderar kontinuerligt kvalitetsbolag som passar in i Christian Bernerkoncernen och stärker vår position på bolagets marknader.

Fokus på lönsam tillväxt, förvärv och listbyte
Sammantaget finns en fortsatt god investeringsvilja på bolagets marknader. Detta gör att jag har goda förhoppningar om att 2016 ska bli ännu ett bra år för Christian Berner. Resultatet från den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap ser inte ut att innebära någon dramatisk förändring av konjunkturen och resultatutvecklingen för vår del.

Under den andra halvan av året kommer vi att fortsätta vårt fokus på lönsam organisk tillväxt samt ytterligare bolagsförvärv. Som ett led i denna utveckling har styrelsen reviderat de finansiella målen. Detta innebär att målen för omsättningstillväxt och avkastning på eget kapital justeras upp. Till detta tillkommer ett nytt mål avseendes EBITA-marginal.

Arbetet med Christian Berners planerade listbyte till Nasdaq Small Cap under hösten går enligt plan. Inom ramen för detta arbete tar vi bland annat fram en ny strategi för bolagets varumärke vilken kommer att lanseras under hösten.

En fortsatt god investeringsvilja på våra marknader, förvärv under utvärdering samt det kommande listbytet gör att jag ser fram emot ett bra och spännande halvår för bolaget.

Bo Söderqvist
VD, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.