Publicerad 2017-03-31 | 07:30

Priset i erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ) har fastställts

Priset i erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB (publ) från Christian Berner Invest AB har fastställts till 19,00 kronor per B-aktie – handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas idag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) offentliggör resultatet av erbjudandet till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier i Christian Berner från Christian Berner Invest AB (”Huvudägaren”) (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm. Andra AP-fonden har tillkommit som ny stor aktieägare i samband med Erbjudandet som i övrigt rönte stort intresse från allmänheten i Sverige.

Erbjudandet i korthet
•    Priset i Erbjudandet har fastställts till 19,00 kronor per aktie, vilket motsvarar omkring 5 procents rabatt mot det volymviktade genomsnittspriset under perioden 16 mars –29 mars 2017 för Bolagets B-aktie
•    Genom Erbjudandet har Huvudägaren sålt 2 050 000 B-aktier till allmänheten i Sverige och Bolaget uppfyller därmed Nasdaqs spridningskrav
•    Cirka 640 investerare har anmält sig för förvärv inom Erbjudandet, vilka samtliga erhållit tilldelning
•    Andra AP-fonden har tillkommit som ny stor aktieägare i samband med Erbjudandet
•    Likviddag är den 4 april 2017
•    Handeln med Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag den 31 mars 2017 under namnet CBTT B

Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Christian Berner i samband med noteringen.

 Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Christian Berner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Christian Berner kommer endast att ske genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som offentliggjorts av Christian Berner på Bolagets webbplats. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som har offentliggjorts av Christian Berner på Bolagets webbplats.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller nya aktier inte är tillåtet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Christian Berners aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.