Publicerad 2016-04-28 | 15:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1

FÖRSTA KVARTALET 2016 I SAMMANDRAG

  • Total omsättning var 97,1 (105,1) MSEK en minskning med 8 procent
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) ökade med 13 procent och uppgick till 6,4 (5,6) MSEK
  • EBITDA-marginalen var 6,6 (5,4) procent
  • Orderingången uppgick till 107,7 (107,6) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,20 (0,19) SEK
  • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 28,4 (20,6) procent
  • Totala kassaflödet för perioden var -11,2 (5,7) MSEK och där kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 5,2 (4,8) MSEK.

VD HAR ORDET

ETT BRA RESULTAT FÖRSTA KVARTALET

Förra året var ett rekordår för Christian Berner Tech Trade. Det är glädjande att nu kunna konstatera att denna utveckling har fortsatt under det första kvartalet i år. Jag ser positivt på marknadsutvecklingen framöver samtidigt som vi fortsätter att utveckla bolaget.

Efter första kvartalet kan jag konstatera att vi fått en bra start på 2016. Vår utveckling under kvartalet visar att bolaget fortsatt är på rätt väg och att vårt fokus på lönsamhet och kostnadseffektivitet ger resultat.

Resultatet för kvartalet ökade med 13,4 procent jämfört med motsvarande period 2015, och uppgick till 6,4 (5,6) MSEK. Rörelsemarginalen ökade till 6,6 (5,4) procent. Bolagets båda affärsområden bidrog till den goda utvecklingen under det första kvartalet med ett förbättrat resultat jämfört med motsvarande period 2015.

Nettoomsättningen minskade med åtta procent jämfört med det första kvartalet 2015. Orderingången var dock oförändrad vilket innebär att vi följer utvecklingen från föregående år.

GOD INVESTERINGSVILJA PÅ MARKNADERNA

Sverige, Christian Berners största marknad, går fortsatt starkt och uppvisar en bra investeringsvilja. Vi har under det första kvartalet fått flera nya projekt inom infrastruktur och för byggindustrin.

I Norge fortsätter offshoreindustrin att utvecklas svagt, medan investeringarna i den landbaserade industrin fortfarande är god. Danmark hade en något svagare inledning än under första kvartalet 2015 men vi ser en fortsatt god investeringsvilja på marknaden, framförallt inom maskin- och processindustrin.

Efter det tuffa fjolåret är det glädjande att vi nu ser tecken på en vändning i Finland. Utvecklingen på marknaden ser bättre ut och tillsammans med de åtgärder som vi genomförde förra året gör att vi ser på 2016 i Finland med ökad tillförsikt. Det är extra roligt att kunna konstatera att vår serviceverksamhet för pappersindustrin redovisar en bättre orderingång och ökad produktion.

LÖSNINGAR PÅ KUNDERNAS OCH SAMHÄLLETS UTMANINGAR

Christian Berner är verksamt inom flera produktområden som bidrar med miljömässigt bra lösningar för ett modernt samhälle. Vi ser många spännande infrastrukturprojekt framöver vilket tillsammans med de allt hårdare krav som ställs kommer vara gynnsamt för bland annat vårt erbjudande inom vibrationsteknik.

Även inom vattenrening, där vi bidrar med lösningar som utan kemikalier renar dricksvatten, ser vi att behoven kommer öka framöver. Nyligen fick vi förtroendet att leverera analysinstrument till Sandviken Energi där vår lösning bidrar till enklare övervakning och jämn vattenkvalitet.

Vår satsning på mervärdesförsäljning går stadigt framåt. Inom bland annat förädling och byggnation av systemlösningar levererar vi tjänster som tillför ytterligare värde till kundernas affär.

FOKUSOMRÅDEN FRAMÖVER

2015 var det bästa året någonsin i Christian Berners historia. Vi ska fortsätta fokusera på lönsam tillväxt och växa både organiskt och genom förvärv. Vi utvärderar kontinuerligt bolag som kan stärka och komplettera erbjudandet inom bägge våra affärsområden.

Vi fortsätter även det ständigt pågående arbetet med att bli än mer kostnadseffektiva. Vi växer med befintlig organisation och har kontinuerligt utvecklat bolaget så att vi bättre och snabbare än tidigare kan allokera om resurser till de områden där vi ser en långsiktig tillväxt och lönsamhet.

Det planerade listbytet i kombination med vår goda utveckling har skapat ett ökat intresse för bolaget vilket är glädjande att kunna konstatera. Med ett bra första kvartal i ryggen, en fortsatt god investeringsvilja på våra marknader, samt en kontinuerlig utveckling av bolaget ska vi även fortsättningsvis vara en attraktiv partner för våra kunder, leverantörer och ägare.

Bo Söderqvist
VD, Christian Berner Tech Trade AB

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 klockan 15:00.

För fullständig rapport se bifogad pdf.