Publicerad 2022-10-27 | 15:00

Delårsrapport kvartal 3

Ökad orderingång och förbättrat resultat jämfört med tidigare kvartal under året. Orderingången uppgick till 181,3 MSEK vilket var 15,5 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Nettoomsättningen var 199,2 MSEK vilket var 2,7 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. EBITA fortsatte att utvecklas positivt jämfört med tidigare kvartal under 2022 och uppgick till 17,3 MSEK under tredje kvartalet (19,6 MSEK).

Tredje kvartalet i sammandrag (juli–september 2022)
• Orderingången uppgick till 181,3 (157,0) MSEK, en ökning med 15,5 procent.
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 199,2 (204,7) MSEK, en minskning med 2,7 procent.
• EBITA uppgick till 17,3 MSEK (19,6) MSEK. Total EBITAmarginal uppgick 8,7 (9,6) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 (0,94) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 19,5 (11,5) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 10,0 (1,7) MSEK.

Nio månader i sammandrag (januari–september 2022)
• Orderingången uppgick till 658,1 (538,0) MSEK, en ökning med 22,3 procent.
• Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 594,3 (550,6) MSEK, en ökning med 7,9 procent.
• EBITA uppgick till 35,1 MSEK (35,3) MSEK. Total EBITA-marginal uppgick 5,9 (6,4) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,20 (1,48) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 3,8 (26,1) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -35,0 (22,8) MSEK. Kassaflödet belastades under andra kvartalet med betalningar för tilläggsköpeskillingar.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Bullerbekämparen erhöll en betydande beställning under kvartalet med leverans av kundanpassade manöverrum till Nexans produktionsfaciliteter i Norge med ett ordervärde om 16 MSEK.
• På årsstämman den 28 april beslutades om emission om maximalt 400 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen. Under kvartalet har 275 000 teckningsoptioner tecknats av ledande befattningshavare och nyckelpersoner.
• Henrik Nordin började som koncernens nye CFO den 15 augusti 2022 och han kommer närmast från Small-Capbolaget Infrea AB.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Christian Bernerkoncernen firade den 13 oktober sitt 125-årsjubileum genom att samla samtliga medarbetare på Marstrand.

VD HAR ORDET
Vi fortsätter arbetet med att utveckla koncernen för framtiden
Kvartalets EBITA om 17,3 MSEK är 50 procent högre än Q2, men då kvartalet till skillnad från föregående år inte innehöll några projekt av engångskaraktär kunde det inte mäta sig med föregående års rekord-EBITA om 19.6 MSEK. Vi upplever dock att vi under kvartalet haft en starkare underliggande verksamhet än samma kvartal föregående år. I kontrast med föregående års svängiga andra halvår med en mycket stark Q3 följt av en mycket svag Q4 arbetar vi med att få till en jämnare intjäning.

Under kvartalet har dotterbolaget Bullerbekämparen som tidigare meddelats tagit hem den största ordern i sin historia. Ordern som är på 16 MSEK kommer att levereras löpande under 2023. Orderstocken har kommit ner något sedan toppnoteringen under föregående kvartal, men är fortsatt hög ur
ett historiskt perspektiv och 60% över samma period föregående år. Christian Berner AB har under slutet av kvartalet lanserat en ny spännande leverantör inom vattenrening och UV och har efter kvartalets utgång säkrat den första affären på den svenska marknaden vilket känns spännande. Koncernens vision om innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle känns mer och mer levande och det är glädjande att se hur våra lösningar kan bidra till rent vatten, hållbara energisystem och en hållbar industri överlag.
Vi upplever en viss stabilisering i leverantörssituationen, och har kunnat arbeta ner lagret under perioden, även om vi fortfarande binder något mer rörelsekapital än önskat. Som jag skrev i förra rapporten arbetar vi med en del äldre projekt under hösten och vi befarade att detta skulle sätta press på täckningsgraderna. Trots det har vi under kvartalet lyckats upprätthålla täckningsgraden i nivå med föregående år, delvis tack vare en stark affärsmix men också tack vare hårt arbete.

Omvärld i förändring
Vi följer omvärldsfaktorernas utveckling, med stigande energipriser, räntekostnader, inflation, svag svensk valuta, krig i närområdet och eventuella nya utmaningar med att få leveranser. Som koncern betraktat är vi naturligtvis inte immuna mot dessa utmaningar, men givet vår exponering mot flera olika sektorer och ett hittills försiktigt förvärvstempo bedömer vi att vi har förhållandevis goda möjligheter att parera vissa fluktuationer inom dessa parametrar. Under året firar vi 125 år, till minne av att vår grundare Christian Berner 1897 flyttade från Norge till Göteborg för att med teknikintresse och språkkunskaper i ryggsäcken grunda Christian Berner AB. Det entreprenörskap och driv han visade prov på är vi stolta över och vill förvalta och utveckla in i de nästa 125 åren av koncernens historia.

Caroline Reuterskiöld
vd Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport se bifogad pdf