Publicerad 2014-10-03 | 17:16

Christian Berner Tech Trade AB (publ) avtalar om emissionsgaranti, sänker teckningskursen och förlänger teckningstid

Styrelsen för Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) har beslutat att sänka teckningskursen i det pågående erbjudandet om teckning av aktier i Christian Berner (”Erbjudandet”) och med anledning av detta även förlänga teckningstiden för Erbjudandet. Den nya teckningskursen är 11,00 SEK per aktie, en sänkning med cirka 17 procent. Investerare som redan anmält sig för teckning i Erbjudandet kommer vid eventuell tilldelning automatiskt att få teckna aktier till det lägre priset utan vidare åtgärd. Erbjudandet är säkerställt till 32,2 MSEK, motsvarande 78 % av Erbjudandet, genom teckningsförbindelser och emissionsgaranti. Av detta belopp åtar sig huvudägaren Christian Berner Invest AB att teckna 10,0 MSEK i Erbjudandet. Teckningstiden är förlängd till och med fredagen den 10 oktober 2014 från det tidigare datumet fredagen den 3 oktober 2014. Ny beräknad likviddag är fredagen den 17 oktober 2014 och ny beräknad första handelsdag på Nasdaq OMX First North är måndagen den 20 oktober 2014.

Bo Söderqvist, CEO, kommenterar:
”Vi har under de senaste veckorna presenterat Christian Berner för såväl privata som institutionella investerare. Återkopplingen har varit att Christian Berner är ett mycket spännande och anrikt tillväxtbolag med en stor framtida utvecklingspotential. Dock har värderingsrabatten i jämförelse med liknande noterade bolag uppfattats som något för liten. Detta har medfört att vi, trots ett mycket stort intresse och att vi redan har uppnått erforderlig aktiespridning, har beslutat att justera ned teckningskursen med cirka 17 procent.”

Det justerade Erbjudandet i korthet:

  •  Teckningskursen i Erbjudandet är fastställd till 11,00 SEK per aktie.
  •  Erbjudandet omfattar oförändrat 3 759 398 nyemitterade aktier med möjlighet till en övertilldelningsoption via nyemission av 268 802 aktier.
  •  Erbjudandet är säkerställt till 32,2 MSEK, motsvarande 78 % av Erbjudandet, genom teckningsförbindelser och emissionsgaranti. Av detta belopp åtar sig huvudägaren Christian Berner Invest AB att teckna 10 MSEK i Erbjudandet.
  •  Som tidigare kommunicerats förbehåller sig Bolaget rätten att genomföra Erbjudandet och listningen på Nasdaq OMX First North även om inte Erbjudandet fulltecknas.
  •  Anmälningsperioden för teckning av aktier i Erbjudandet är förlängd till och med fredagen den 10 oktober 2014.
  •  Ny beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX First North är måndagen den 20 oktober 2014.

Resultatet av Erbjudandet beräknas komma att offentliggöras genom ett pressmeddelande omkring den 13 oktober 2014.

Christian Berner kommer med anledning av informationen i detta pressmeddelande att upprätta och offentliggöra ett tillägg till det prospekt som upprättats med anledning av Erbjudandet och den planerade listningen på NASDAQ OMX First North. Investerare som anmält sig för teckning av aktier innan offentliggörandet av tilläggsprospektet har i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet. För ytterligare information om detta, vänligen se tilläggsprospektet. För anmälningar om teckning av aktier och Erbjudandet gäller i övrigt de villkor som framgår av prospektet.

Styrelsen i Christian Berner förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga anmälningsperioden. Sådan förlängning av anmälningsperioden kommer i sådant fall offentliggöras av Christian Berner genom ett pressmeddelande senast fredagen den 10 oktober 2014.

Finansiell rådgivare: Remium. Sales Agent: Nordnet. Legal Partner: Vinge

För fullständigt prospekt: www.christianberner.com www.remium.com och www.nordnet.se.