Publicerad 2017-05-22 | 15:00

Christian Berners styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Christian Berner Tech Trades styrelse har idag beslutat att utnyttja bemyndigande för återköp och överlåtelse av egna aktier som gavs av årsstämman 2017. Syftet är att ge styrelsen ökad flexibilitet i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Återköpet av aktier kommer vara föremål för följande villkor: (i) Styrelsen får vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018 fatta beslut om förvärv av egna aktier. (ii) Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Maximalt får 1 875 940 aktier återköpas. (iii) Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Återköpet kommer att genomföras i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 samt EU-kommissionens delegerande förordning (EU) nr 2016/1052 och kommer förvaltas av SEB som fattar sina handelsbeslut oberoende av Christian Berner Tech Trade, vad avser de tidpunkter då återköpen sker.

På motsvarande sätt kommer överlåtelsen av egna aktier vara föremål för följande villkor: (i) Styrelsen får vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2018 fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. (ii) Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm. (iii) Överlåtelse får ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. (iv) Överlåtelse får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. (v) Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. (vi) Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskursen får tillämpas.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det till totala antalet registrerade aktier till 18 759 398 och Christian Berner Tech Trade innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande inte några egna aktier.