Publicerad 2020-09-04 | 16:00

Kallelse till extra bolagsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller extra bolagsstämma den 8 oktober 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till stämman sker från kl 15.30.

RÄTT ATT DELTA. ANMÄLAN 
Rätt att delta i Christian Berner Tech Trade AB:s extra bolagsstämma har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 september 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast den 2 oktober 2020, helst före kl 16.00. Anmälan görs per post till Christian Berner Tech Trade AB, attention: Torbjörn Gustafsson, Box 88, 435 22 Mölnlycke eller per telefon 031 – 336 69 00 eller per e-post torbjorn.gustafsson@christianberner.com. 
Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två). 

Ombud, fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida, www.christianberner.com. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den 2 oktober 2020. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. 

Mot bakgrund av den rådande situationen med covid -19 och för att möjliggöra för aktieägare att rösta utan att fysiskt närvara på bolagsstämman erbjuder även bolaget med stöd av gällande bestämmelse i bolagets bolagsordning en möjlighet för aktieägare att utse bolagets CFO Torbjörn Gustafsson till ombud att rösta å aktieägares vägnar enligt särskild fullmakt som finns tillgänglig på bolagets hemsida enligt ovan. Sådan fullmakt ska vara bolaget tillhanda på samma sätt och vid samma tidpunkt som angivits ovan.  

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 30 september 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i god tid före stämman och i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. 

Åtgärder för att minska risk för smittspridning  
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för smittspridning av covid‐ 19 coronaviruset avser bolaget att hålla bolagsstämman mycket kort och effektiv. Ingen förtäring eller mingel kommer att erbjudas. Inga styrelseledamöter utöver styrelsens ordförande och verkställande direktören kommer delta. Anföranden kommer att hållas korta i syfte att begränsa stämmans längd. Aktieägare som är sjuka, har haft kontakt med sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte deltaga, utan uppmanas deltaga genom de möjligheter till ombudsröstning som tillhandahålls. Styrelsen ber även aktieägarna begränsa antalet medföljande biträden eller överväga att helt avstå från att medföra biträden. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordningen.
5.    Val av en eller två justeringspersoner.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Beslut om vinstutdelning samt avstämningsdag
8.    Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsens förslag till ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Charlotte Hybinette, eller vid förhinder den som styrelsen utser istället.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 7 på dagordningen)
Inför årsstämman den 10 juni 2020 reviderade styrelsen sitt förslag avseende utdelning och föreslog, mot bakgrund av den osäkerhet som Covid-19 orsakat, att ingen utdelning skulle lämnas. Styrelsen aviserade vid samma tillfälle att man skulle utvärdera möjligheterna till utdelning senare under året.

Styrelsen konstaterar att försiktighet fortsatt är påkallat med anledning av Covid-19, men att bolagets finansiella situation är sådan att en utdelning kan motiveras. Styrelsen föreslår således att utdelning ska lämnas med 60 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 12 oktober 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 oktober 2020.

Enligt den senast fastställda balansräkningen per den 31 december 2019 uppgick bolagets egna kapital till 141,9 mkr varav fritt eget kapital uppgick till 104,3 mkr. Koncernens egna kapital uppgick till 153,5 mkr. Hela det disponibla beloppet enligt 17 kap 3 § aktiebolagslagen per 31 december 2019 om 104,3 mkr kvarstår.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:
Det totala antalet aktier i bolaget är 18 759 398 varav 1 250 000 A-aktier och 17 509 398 B-aktier.
A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.
Det totala antalet röster är 30 009 398.
Bolaget innehar vid tidpunkten för utfärdande av kallelse till stämman 72 357 egna B-aktier, vilka inte får företrädas vid stämman. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

ÖVRIGT
Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen eller 
verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Christian Berner Tech Trade AB, attention: Torbjörn Gustafsson, Box 88, 435 22 Mölnlycke Göteborg eller e-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
______________________________

Mölnlycke i september 2020
Christian Berner Tech Trade AB (publ) 

Styrelsen