Publicerad 2017-03-15 | 09:00

Christian Berner Tech Trade AB offentliggör prospekt och villkor i erbjudande i samband med listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Stockholm

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Den 7 mars 2017 offentliggjorde Christian Berner Tech Trade AB (publ) (”Christian Berner” eller ”Bolaget”) att Nasdaqs bolagskommitté godkänt Bolagets ansökan om notering på Nasdaq Stockholm. I samband med detta har Christian Berner offentliggjort ett prospekt och villkor för ett erbjudande till allmänheten i Sverige att förvärva B-aktier från Christian Berner Invest AB (”Huvudägaren”) (”Erbjudandet”).

Erbjudandet i korthet

•    I syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav erbjuder Huvudägaren allmänheten i Sverige att förvärva högst 2 050 000 B-aktier
•    De erbjudna aktierna motsvarar cirka 11 procent av totalt antal aktier och cirka 7 procent av totalt antal röster i Bolaget
•    Erbjudandepriset är satt till 5 procent lägre än det volymvägda genomsnittspriset mellan perioden 16 mars och 29 mars 2017 för Christian Berners B-aktie
•    Anmälningsperioden för Erbjudandet påbörjas den 16 mars och avslutas den 29 mars 2017 kl. 17.00

Bakgrund och motiv
Christian Berner grundades 1897 och har sedan dess bedrivit handelsverksamhet i Sverige och resten av Norden. Sedan Bolaget grundades har Bolaget ägts och drivits av familjen Berner. Familjen har som ägare lotsat Bolaget genom omvälvande historiska händelser och genomfört framgångsrika generationsskiften. Christian Berner listades på Nasdaq First North den 20 oktober 2014 för att genom en ägarspridning och kapitaltillskott skapa förutsättningar för accelererad tillväxt och resurser för Bolaget att genomföra expansiva förvärv. I samband med listningen på Nasdaq First North kommunicerade Bolaget målsättningen att ansöka om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Christian Berner har uppvisat en stabil tillväxt sedan 2011 och målet är att fortsätta växa de kommande åren. Tillväxten har skett främst organiskt men, även genom förvärv. De senaste förvärven skedde under 2016. Mot bakgrund av att Bolagets utveckling har varit stabil och att framtidsutsikterna ser goda ut, har styrelsen gjort bedömningen att det nu är lämpligt att notera aktien på Nasdaq Stockholm. Genom listbytet skapas bättre förutsättningar för framtida värdeökningar för Bolagets aktieägare genom ökade möjligheter till institutionellt ägande, ökad synlighet och ökat intresse för Bolaget. Sannolikt ökar även likviditeten i Bolagets aktie vilket underlättar för Bolagets aktieägare att handla med aktien. Sammantaget bedöms listbytet bidra till att stärka bilden av Christian Berner som en långsiktig, trovärdig och stabil aktör samt främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. I syfte att uppfylla Nasdaq Stockholms listningskrav samt öka B-aktiens likviditet erbjuder Huvudägaren allmänheten i Sverige att förvärva 2 050 000 B-aktier.

Prospekt och anmälningssedel
Prospektet upprättat av styrelsen i Christian Berner har den 15 mars 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.christianberner.com samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt.

Erbjudandet
I enlighet med villkoren i Erbjudandet som beskrivs i prospektet har Huvudägaren beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige högst 2 050 000 B-aktier (cirka 11 procent av totalt antal aktier och cirka 7 procent av totalt antal röster i Bolaget).

Fördelning av aktier kommer att beslutas av Huvudägarens styrelse i samråd med Swedbank, varvid målet kommer vara att uppnå en bred spridning av B-aktierna bland allmänheten, för att möjliggöra en regelbunden och likvid handel med Christian Berners B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Priset i Erbjudandet har av Huvudägaren, i samråd med Swedbank, fastställts till 5 procent lägre än det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under perioden 16 mars – 29 mars 2017. Slutgiltigt Erbjudandepris beräknas offentliggöras omkring den 31 mars 2017.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 31 mars 2017 och sista dag för handel på Nasdaq First North beräknas bli den 30 mars 2017. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn och ISIN-kod som tidigare, CBTT respektive SE0006143129.

Preliminär tidplan
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 16 mars – 29 mars 2017
Sista dag för handel på Nasdaq First North: 30 mars 2017
Offentliggörande av slutgiltigt erbjudandepris: 31 mars 2017
Första dag för handel på Nasdaq Stockholm: 31 mars 2017
Likviddag: 4 april 2017

Rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Christian Berner i samband med noteringen.

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Christian Berner. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Christian Berner kommer endast att ske genom det prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som offentliggjorts av Christian Berner på Bolagets webbplats. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som har offentliggjorts av Christian Berner på Bolagets webbplats.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller nya aktier inte är tillåtet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Christian Berners aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.