Publicerad 2018-04-24 | 16:00

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll måndagen den 23 april 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

• Årsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,50 kronor per aktie samt att resten överföres i ny räkning. Avstämningsdag ska vara den 25 april och beräknad utbetalningsdag blir 30 april.
• Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
• Årsstämman beslutade om att bolagets styrelse skall utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter.
• Årsstämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med 1 070 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
• Årsstämman beslutade att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 120 000 kronor, att fördelas med 60 000 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga.
• Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.
• Årsstämman beslutade omval av Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Malin Domstad och Kerstin Gillsbro till ordinarie styrelseledamöter. Ledamöterna Charlotta Utterström och Anders Birgersson avböjde omval. Stina Wollenius och Bertil Persson valdes in som nya ledamöter Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande.
• Årsstämman beslutade omval av PwC som bolagets revisorer på ett år.
• Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Joachim Berner, Gårdaverken AB, Fabian Hielte, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo NanoCap valdes.
• Årsstämman beslutade om bemyndigande om återköp och överlåtelser egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
• Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Totalt omfattas sex personer. Ersättningen till vd och ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den fasta lönen omprövas en gång per år. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 5 månadslöner av fast lön för vd och upp till 3 månadslöner av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Vd och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Anställningsavtalet med vd och övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. Vd är berättigad till avgångsvederlag, om bolaget avslutar anställningen motsvarande 6 månadslöner.
Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.christianberner.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bo Söderqvist, VD, +46 70 1866910
E-post: bo.soderqvist@christianberner.com, www.christianberner.com

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 16:00 CET.