Publicerad 2021-02-24 | 12:00

Christian Berner Tech Trade Bokslutskommuniké 2020 Januari – december 2020

En bra avslutning på ett turbulent år
Christian Berner Tech Trade AB (publ) har för fjärde kvartalet en med föregående år jämförbar nivå på EBITA-marginal 4,9 (5,1), trots omstruktureringskostnader på 4,2 MSEK och en lägre försäljning. Bra försäljning inom produktområdet värmepannor är största bidraget till upprätthållet resultat och marginal. Nyförvärvade bolagen Empakk och Alfa Tec Sweden AB ingår per fjärde kvartalet i koncernens resultat.

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober – december 2020)
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 195,2 (215,2) MSEK, en minskning på 9,3 procent.
• EBITA var 9,5 (11,0) MSEK. Total EBITA-marginal blev 4,9 (5,1) procent.
• Orderingången uppgick till 164,2 (173,1) MSEK, en minskning med 5,1 procent
• EBITA påverkas, för koncernen och segment Sverige av omstruktureringskostnader av engångskaraktär, om 4,2 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,37 (0,44) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13.2 (9,4) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -39,1 (5,4) MSEK, framförallt påverkat av förvärvskostnader
• Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 0,75 (0,60) kr per aktie.

Tolv månader i sammandrag (januari – december 2020)
• Nettoomsättningen för första tolv månaderna uppgick till695,2 (704,8) MSEK. Minskning mot 2019 är 1,4 procent.
• EBITA var 42,2 (53,1) MSEK och EBITA-marginalen låg på 6,1 (7,5) procent.
• Orderingången uppgick till 625,7 (682,5) MSEK, en minskning med 8,3%.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,66 (2,03) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 63,0 (69,6) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 23,7 (-7,2) MSEK.

Viktiga händelser under rapportperioden
• Empakk AS och Alfa Tec Sweden AB blev del av Christian Bernerkoncernen under oktober. Fjärde kvartalet inkluderar förvärvskostnader om 3,3 (1,7) MSEK.
• Koncernen omstrukturerar tre produktområden (Teknisk Plast, Gas & Energi och Alfa Tec Sweden AB) för att bättre möta kundernas behov. Omstruktureringen innebär engångskostnader om 4,2 MSEK i segment Sverige, kopplat till minskad bemanning, samt hyreskostnader relaterat till samlokalisering av verksamhet.
• Bolaget genomförde en extra bolagsstämma 8 oktober. Utdelning på 0,6 kr per aktie, totalt 11,2 MSEK betalades ut till aktieägarna
• Christian Berner Tech Trade AB, inklusive dotterbolag, har sökt och fått statliga stöd för korttidsarbete på totalt 4,2 MSEK ackumulerat för perioden april - december. Motsvarande belopp har reserverats och påverkar således inte resultatet för året. Bolaget avser att fullt återbetala erhållet statligt stöd.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
• Koncernen förändrar ledningsgruppens sammansättning och bildar en koncernledning och en utökad koncernledning. Koncernledningen består av CEO, CFO och vd:ar för de fyra största dotterbolagen (CBAB, Z&I, CBOY och CBAS). I den utökade koncernledningen ingår även CIO, Marknadschef och HR-chef.

VD HAR ORDET

Glädjande med två förvärv under årets sista kvartal
Det har i många avseenden varit ett utmanande år som inneburit ännu mer digitalt distansarbete, på grund av Covid-19. Det har överlag fungerat tillfredsställande även om vi bedömer att vårt försäljningsarbete har lidit av att inte kunna genomföra fysiska möten i samma utsträckning.

Koncernens Ebitamarginal för det fjärde kvartalet uppgick till 4,9 (5,1) procent medan omsättningen minskade med 9 procent 195,2 (215,1) MSEK. För helåret 2020 uppgick EBITA-marginalen till 6,1 (7,5) procent medan omsättningen var i linje med fjolåret på 695 MSEK. Zander & Ingeström avslutar året mycket starkt med vinstavräkning i det tidigare kommunicerade projektet i Belarus medan våra övriga verksamheter i samtliga länder gör ett svagare fjärde kvartal.

Marknadernas utveckling
I Sverige gör Zander & Ingeström ännu ett mycket starkt år medan segment Sverige i övrigt presterar i nivå med 2019 justerat för engångskostnader. Dessa var på 4,2 MSEK och är hänförliga till hyror efter flytt från lokaler i Härnösand och Bromma, samt personalkostnader. Här finns det utrymme att förbättra lönsamheten framåt.
Norge avslutar som sagt året med ett svagt fjärde kvartal vilket gör att helåret landar i nivå med 2019. En positiv punkt under året var försäljningen inom infrastruktur, både till järnväg och byggsektorn, där vi dessutom ser fortsatt potential in i år 2021.
I Danmark gör vi både ett svagt fjärde kvartal och ett svagt år. Det härleds till en försämrad orderingång under en längre tid där framför allt processindustrin avvaktar med sina investeringar.
Trots den svaga avslutningen summerar utvecklingen i Finland 2020 till ett acceptabelt helår. Försäljningen av vibrationsdämpande material till byggindustrin inom Materialteknik och kantduschar, vår egen produkt till pappersindustrin som tillverkas i vår serviceanläggning i Lojo, var ljuspunkter.

Fokus framåt
Under 2021 kommer vi att fokusera på tillväxt och lönsamhet och på att göra fler förvärv som bidrar till koncernens utveckling och nyckeltal. Vår strategiska inriktning ”Högvärde” med hörnstenarna kundvärde, hållbarhet och lönsamhet kommer att hjälpa oss navigera framåt genom att välja och välja bort.
Vår vision är att skapa innovativa tekniska lösningar för ett hållbart samhälle. Det gör vi redan idag, bland annat inom tysta miljöer, rent vatten och hållbara energisystem, men vi ska utveckla det ännu mer med fler lösningar och produkter för framtidens samhälle.
Coronas påverkan på såväl vår marknad och såsom vårt eget arbete under 2020 har lett till en krympande orderstock då orderingången inte varit tillfredställande. Vi bedömer att förutsättningar för ett starkare försäljningsarbete under 2021 stärks med två bra företagsförvärv under kvartal fyra samt indikationer på en fortsatt stark marknad för värmeprojekt i Europa och Kina. Med förhoppningsvis lättade covid-restriktioner, och ett mer effektivt försäljningarbete, ser vi därför med tillförsikt framåt.

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare inom koncernen, som på ett ypperligt sätt hanterat det, på grund av corona, speciella året 2020.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf

Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 24 februari 2021, kl. 12:00.