Publicerad 2023-02-23 | 12:00

Bokslutskommuniké 2022

Fortsatt stabil tillväxt i orderingång och omsättning samt förbättrat resultat under fjärde kvartalet. Christian Berner Tech Trade avslutade året på en hög nivå. Båda affärsområdena uppvisar tvåsiffrig organisk tillväxt i kvartalet. Vi hjälper våra kunder hantera sina frågeställningar med hjälp av ledande teknik och den starka tillväxten bekräftar deras förtroende.

Fjärde kvartalet 2022
• Orderingången uppgick till 257,6 (201,1) MSEK, en ökning med 28,1 procent.
• Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 247,7 (192,6) MSEK, en ökning med med 28,6 procent, varav organisk tillväxt utgör 26,6 procentenheter.
• EBITA uppgick till 5,4 MSEK (-4,5) MSEK. EBITA marginalen uppgick 2,2 (-2,3) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (-0,27) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 21,2 (-3,7) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 11,0 (6,2) MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning på totalt 0,60 (0,75) SEK per aktie, fördelat på två utbetalningstillfällen.

1 januari – 31 december 2022
• Orderingången uppgick till 915,7 (739,1) MSEK, en ökning med 23,9 procent.
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 842,0 (743,2) MSEK, en ökning med med 13,3 procent, varav organisk tillväxt utgör 9,3 procentenheter.
• EBITA uppgick till 40,5 MSEK (30,9) MSEK. Total EBITAmarginal uppgick 4,8 (4,1) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,30 (1,21) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 25,1 (22,4) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -24,1 (29,0) MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Under året har omsättning reducerats med 14 MSEK på grund av ändrade bedömningar avseende intäkter som avräknats till för höga nivåer under tidigare år med en resultateffekt på 5 MSEK. Ytterligare 2 MSEK har belastat resultatet avseende slutförda leveranser, där kostnaderna ökat jämfört med tidigare kalkyler på grund av stigande inköpspriser.
• I december lanserades en ny affärsområdesstruktur och koncernledning för att stärka koncernens decentraliserade modell och möjliggöra en mer effektiv styrning.
• Christian Bernerkoncernen firade den 13 oktober sitt 125-årsjubileum, där bland andra samtliga medarbetare deltog.
• Under kvartalet har avtal ingåtts med Katarina Munter som ny verkställande direktör för Bullerbekämparen, med tillträde 1 januari 2023. Vidare har avtal ingåtts med Even Magnus Moholdt som ny verkställande direktör för dotterbolaget Christian Berner AS, Norge, med tillträdesdatum senast 1 maj 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET
Ökad decentralisering för ökad kraft
I omvärlden har covidrestriktionerna successivt lyfts bort och världen öppnat upp mer och mer igen. Samtidigt har vi återigen påmints om att vi inte ska ta våra friheter för givna. Krig i vårt närområde, hög inflation och resulterande högre ränteläge än vi varit vana vid de senaste åren ställer nya krav på omställning och flexibilitet. Vi ser dock inte att kunderna avbryter eller skjuter upp affärer.

I tider av omvärldsoro lutar vi oss mot vår diversifierade marknadsbas, med huvudsakligen åtta olika rörelsedrivande enheter i olika industrier. Vår exponering är främst mot mindre konjunkturkänsliga områden som energi & infrastruktur, vatten & avlopp, och allmän industri.

Ökad efterfrågan
Orderingången fortsatte öka under fjärde kvartalet (+28% jämfört med föregående år). Nya agenturer tecknade under året, som Ultraaqua, har framgångsrikt lanserats och ersätter tidigare erbjudande, vilket visar på organisationens flexibilitet och snabbrörlighet. Dotterbolag med egen produktion, som Bullerbekämparen, har arbetat med att skala upp produktionen. Vi ser också en potential i klimatomställningen i och med att flera av våra erbjudanden bidrar till våra kunders omställning. Faktum är att det är en viktig del av vår affär att ständigt söka efter hållbarare lösningar för våra kunders utmaningar.

Beslutsfattande nära kunden
Sedan jag startade som vd i slutet av första halvåret har ett av mina viktigaste mål varit att frigöra den kraft och potential som finns i vår organisation. Att genom ökad decentralisering få mer utväxling av det tekniska kunnande, den erfarenhet och det engagemang som redan finns i koncernen, samtidigt som vi blir mer snabbfotade och därmed mindre sårbara i tider av större fluktuationer. I linje med det sjösatte vi i december en ny affärsområdesindelning och arbetar med att förenkla intern administration. Vi letar oss tillbaka till det entreprenörskap och affärsmanskap som vår grundare Christian Berner gjutit in i organisationen då han startade bolaget för 125 år sedan.

Spännande nyrekryteringar
Under året har vi även haft vaktombyte på flera ställen i koncernen. Vi välkomnar flera nya drivna individer som kompletterat oss, bland andra ny CFO, dotterbolagschefer hos Zander & Ingeström och Swedenborg, och efter årets slut även i i Bullerbekämparen och norska Christian Berner AS. Ledningsgruppen är engagerad och driven, där var och en har egna tydliga mål, men som även drivs av att gemensamt bygga koncernen starkare. Under året har koncernens första optionsprogram lanserats, som omfattar dotterbolagschefer och nyckelpersoner i koncernen.
Samtidigt har vi ökat styrningen inom vissa områden. Tydligare intern kontroll för att säkerställa att vi efterlever de högt ställda krav på hållbart företagande och god styrning som våra intressenter med rätta ställer på oss. Det är ett långsiktigt arbete, men vi har under året tagit flera viktiga steg framåt. Ett område vi arbetat med är hanteringen av större projekt, då särskilt inom affärsområdet Energi & Miljö, där vi som meddelat under tidigare kvartalsrapporter färdigställt äldre projekt under andra halvan av året. Några av projekten har haft med sig en del problem från tidigare år och dessa har hanterats under hösten. Detta har påverkat resultatet negativt under andra halvåret med 7 MSEK. Vi står därmed betydligt starkare inför 2023.

Mot hållbara affärer i varje led
Fokus inför 2023 är att fortsätta på den inslagna vägen, med fokus på den hållbara affären i varje led och fortsätta utveckla en effektiv och entreprenörsdriven organisation. Vi har ett långsiktigt mål om att förvärva fina bolag och vara en bra hamn till desamma för lång tid framöver. Under hösten har vi noterat att prisförväntningarna dämpats en aning och väntar något bättre förutsättningar under 2023. Vi har en stark historik av förvärv med Swedenborg, Zander & Ingeström och Empakk som fina tillskott till koncernen och väntar gärna in de bästa bolagen. Sammantaget summerar vi ett 2022 som står för omstart och omgruppering och blickar fram mot 2023 med tillförsikt.

Caroline Reuterskiöld
vd Christian Berner Tech Trade AB

Se fullständig rapport i bifogad pdf,