Publicerad 2015-10-22 | 13:00

Christian Berner Tech Trade Delårsrapport 2015 Q3

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 15 procent till 108,2 (94,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 7,4 (5,3) MSEK för perioden vilket är en ökning med 40 procent.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 6,8 procent jämfört med 5,6 procent samma period föregående år.
 • Orderingången för kvartalet ökade till 94,0 (92,4) MSEK.
 • Avkastning på eget kapital för tremånadersperioden uppgick till 8,2 (16,6) procent.
 • Soliditeten var 46,8 procent jämfört med 22,3 procent föregående år.
 • Under perioden reserverade bolaget 1,6 MSEK för nedläggningen av speciallegeringar.

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

 • Nettoomsättningen för 9 månadsperioden var 327,9 (287,1) MSEK, en ökning med 14 procent.
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 19,7 (12,2) MSEK vilket gav en rörelsemarginal på 6,0 (4,2) procent.
 • Orderingången ackumulerat, uppgick till 329,9 (300,3) MSEK, en ökning på 9,9 procent.
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 21,2 (33,9) procent.
 • Soliditeten uppgick till 46,8 procent jämfört med 22,3 procent föregående år.
 • Bolagets kassa per 30/9 var 51,1 MSEK. Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 (9,5) MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET (Q3) 2015

 • Bättre lagringsmöjligheter och längre hållbarhet av cement
  Leverans av packmaskin och palleteringsutrustning till Cementföretaget Cementa AB. Förpackningslösningen bidrar till bättre lagringsmöjligheter och längre hållbarhet av cement. Effektivare packning och etikettering
 • Effektivisering av förpackningsprocessen för Lööfs Gasol AB i
  Karlstad. Leveransen av påsmaskin och egendesignade påsar. Lösningen till tidsbesparing och effektivare packning samt till en strömlinjeformad design av kundens påsar med jämn kvalitet.

VD KOMMENTAR

Att höja lönsamheten är ett prioriterat arbete för företagsledningen. När vi nu stänger böckerna efter tredje kvartalet 2015 kan vi redovisa ett klart förbättrat resultat jämfört med i fjol, både när det gäller det senaste kvartalet och för årets nio första månader.

Samtidigt som vi arbetar med att etablera lönsamheten på en god nivå, är det nu också viktigt att vi tar nästa steg och skapar förutsättningar för en fortsatt god organisk tillväxt och lyckas i vårt arbete med att förvärva kvalitetsbolag som skapar värde för våra kunder.

Att Christian Berner bidrar till ett mer hållbart samhälle råder ingen tvekan om. Lösningar som leder till minskad miljöpåverkan är lönsamma för både kunden och för oss. Till Cementa på Gotland har vi leverat maskiner som bidragit till bättre lagringsmöjligheter och längre hållbarhet av cement. För Lööfs Gasol AB har förpackningsmaskiner från Christian Berner sparat både tid, pengar och minskat miljöbelastningen. Bara för att nämna några exempel.

För att Christian Berner ska kunna vara en ledande teknisk partner, är det viktigt att samarbeta med de allra bästa leverantörerna över hela världen och samtidigt kunna erbjuda ett brett utbud. Det nya avtalet som tecknats tidigare under året med amerikanska John Zink är ett bra exempel. John Zink kombinerar praktiskt problemlösning med kreativ innovation för att utveckla en ren generation av förbränningsprodukter som möter kraven från en miljömedveten värld. Denna inställning passar också väl in med Christian Berners filosofi.

Marknadsutsikterna är goda. Industrins investeringsvilja på våra marknader ser överlag fortsatt bra ut.

Det känns som att intresset för Christian Berner som bolag har ökat. Troligtvis mycket tack vare den positiva utveckling som bolaget befinner sig i men säkert också som ett resultat av börsintroduktionen förra hösten. Ett övergripande mål är att fortsätta ta en allt större plats och spela en ännu viktigare roll för våra kunder.

Jag ser fram emot fortsatt utveckling och spännande utmaningar för oss.

Bo Söderqvist
VD, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport se bifogad PDF

Denna information är sådan som Christian Berner Tech Trade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015