Publicerad 2019-04-24 | 17:43

Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Mölnlycke, 24 april, 2019

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll onsdagen den 24 april 2019 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

• Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,75 kronor per aktie samt att resten förs över i ny räkning. Avstämningsdag ska vara den 26 april 2019 och beräknad utbetalningsdag blir den 2 maj 2019.
• Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
• Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska utgöras av sex stämmovalda styrelseledamöter och inga suppleanter.
• Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 1 500 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 180 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt till ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt 50 000 kronor vardera till de övriga två utskottsledamöterna.
• Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
• Årsstämman beslutade om omval av Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Malin Domstad, Stina Wollenius, Bertil Persson och Kerstin Gillsbro som ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande.
• Årsstämman beslutade om nyval av KPMG AB som bolagets revisorer på ett år.
• Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman. Joachim Berner, Gårdaverken AB, Charlotte Hybinette, Ernström Kapital AB samt Johan Lannebo, Lannebo Fonder AB valdes.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelser får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Bemyndigandet gäller intill årsstämman 2020.
• Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Vid tidpunkten för årsstämman omfattas sju personer av riktlinjerna. Ersättningen till vd och ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den fasta lönen omprövas en gång per år. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 5 månadslöner av fast lön för vd och upp till 3 månadslöner av fast lön för övriga ledande befattningshavare. Vd och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner. Anställningsavtalet med vd och övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. Vd är berättigad till avgångsvederlag, om bolaget avslutar anställningen motsvarande 6 månadslöner.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.christianberner.com senast två veckor från dagens datum.