Publicerad 2016-10-19 | 11:00

Christian Berner Tech Trade - Delårsrapport 2016 Q3

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG (JULI – SEPTEMBER 2016)

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 97,0 (108,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,7 (6,2) MSEK.
 • EBITA uppgick till 6,1 (6,5) MSEK.
 • EBITA-marginalen ökade till 6,3 (6,1) procent.
 • Orderingången uppgick till 97,3 (94,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,21 (0,26) SEK.
 • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 33,0 (37,3) procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 6,6 (7,3) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -1,5 (3,7) MSEK inkl. förvärv på 18,2 MSEK och ett förvärvslån på 10,0 MSEK.
 • Kostnader för bolagets planerade listbyte uppgick till 0,8 MSEK i perioden.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Under kvartalet fattades beslut om nya finansiella mål, där EBITA-marginal ersätter tidigare EBITDA-mål samt målet för tillväxt och avkastning på eget kapital justeras.
 • Bolaget förvärvade två bolag, Fillflex AB och PlastKapTekSverige AB som konsolideras i räkenskaperna i Q3.

NIO MÅNADER I SAMMANDRAG(JANUARI – SEPTEMBER 2016)

 • Nettoomsättningen för de nio första månaderna var 313,0 (327,2) MSEK.
 • Rörelseresultatet ackumulerat uppgick till 19,9 (16,0) MSEK,en tillväxt om 24,1 procent.
 • EBITA ökade till 20,9 (17,0) MSEK motsvarande en tillväxt om 22,7 procent.
 • EBITA-marginalen var 6,7 (5,2) procent.
 • Orderingången uppgick till 320,6 (329,9) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,76 (0,65) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital ackumulerat var 18,5 (18,3) MSEK. Totalt kassaflöde de första 9 månaderna var -14,7 (3,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet för perioden belastas av kostnader på 2,9 MSEK för bolagets planerade listbyte.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS SLUT

 • Inga för koncernen väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.