Publicerad 2023-04-27 | 12:00

Delårsrapport kvartal 1

Årets första kvartal uppvisar stark tillväxt och ökad intjäning. Året började på en hög nivå med en stark utveckling i båda affärsområdena, Teknik & Distribution och Energi & Miljö. Resultatutvecklingen och tillväxten följer den goda orderingången i en marknad som växer lokalt trots rådande globala orosmoln. Koncernens erbjudanden tar sig an centrala samhällsutmaningar på sina respektive marknader

Första kvartalet 2023
• Orderingången uppgick till 237,8 (215,0) MSEK, en ökning med 10,6 procent.
• Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 238,3 (181,3) MSEK, en ökning med med 31,4 procent, varav organisk tillväxt utgör 31,3 procentenheter.
• EBITA uppgick till 14,3 MSEK (6,2) MSEK, en ökning med 132,6 procent. EBITA marginalen uppgick 6,0 (3,4) procent.
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,47 (0,17) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,7 (3,2) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var 6,1 (-3,9) MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Förnyat finansieringsavtal med koncernens huvudbank avtalades under kvartalet.
• Verkställande direktör för dotterbolaget Bullerbekämparen, Katarina Munter, tillträdde 1 januari.
• Under kvartalet har omfattande arbete utförts med att implementera nytt affärssystem, där fem av koncernens bolag räknar med att gå ”live” under andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
• Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

VD HAR ORDET
Vi börjar se effekterna av vårt arbete
Första kvartalet har inletts starkt för koncernen. Höstens goda orderingång har översatts i omsättning och resultatet går i rätt riktning. Vi har mer kvar att göra, men det är glädjande att se resultaten börja komma. Vår verksamhet rör sig i hjärtat av de stora samhällsutmaningarna inom såväl energi, infrastruktur, vatten, avlopp och allmän industri, vilket ger pareringsförmåga i tider av fluktuationer i omvärldsläget.

Koncernens affärsmodell ger goda möjligheter till en bra avkastning och vi arbetar med att hitta tillbaka till detta efter åren med pandemi och logistikstörningar. Omorganisationen under slutet av fjärde kvartalet minskar intern administration, samtidigt som det möjliggör bättre transparens. Det ökade fokuset på decentralisering frigör kraften hos våra drivna och kunniga medarbetare. Logistikstörningarna har mildrats och vi börjar arbeta oss tillbaka till en mer effektiv rörelsekapitalhantering igen. Målsättningen är att återfå en effektivare, snabbrörligare organisation med bibehållen hög servicenivå till våra kunder.

Ökad omsättning...
Omsättningen i kvartalet ökade med 31 procent jämfört med föregående år. Orderingången ökade dock bara 11 procent, men nivån som helhet är acceptabel och speglar delvis starka jämförelsetal. Därtill påverkas orderingången något av att ett av våra största dotterbolag under slutet av kvartalet förberedde sig för byte av affärssystem, vilket innebar en temporär effekt på orderingången. Vi börjar redan skönja energin som frigörs av ett effektivare och modernare affärsstöd och ser fram emot att kunna få än mer utväxling under året.

...och ökad vinst
EBITA i kvartalet mer än fördubblades och marginalen ökade till 6 procent. Ökningen glädjer oss, men vårt finansiella marginalmål är högre satt och vi har mer kvar att göra. Vi fortsätter vårt arbete för att etablera en högre och jämnare resultatnivå än vi presterat hittills. Det är glädjande att båda affärsområdena visar fin utveckling i både tillväxt och marginal. På koncernnivå påverkas kvartalet något av en del mindre engångseffekter, bland annat har vi skrivit av äldre system som pensioneras i samband med affärssystembyten.

Under kvartalet har vi även förlängt vår befintliga finansiering. Tillsammans med vårt fokus att öka koncernens egen kassagenerering och vår nya organisation som enklare möjliggör integrering av nya förvärv ser vi fram emot att kunna fortsätta vårt förvärvsarbete.

Caroline Reuterskiöld
vd Christian Berner Tech Trade AB

Se fullständig rapport i bifogad pdf.